รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร (0872479729)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 15 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800452261 32308 นาย กวินทรา จันทะลาสา   ม. 5/5 1        
2 1319901071866 34839 นาย แทนคุณ ยุ่งทอง   ม. 5/5 13        
3 1317600017747 34841 นาย ปฏิพล พรมวัง   ม. 5/5 15        
4 1467700022709 34842 นาย พลกฤต หอยสังข์   ม. 5/5 16        
5 1319800454522 34845 นางสาว ชนัญชิดา บึงไกร   ม. 5/5 34        
6 1468900035376 34846 นางสาว ธัญชนก เจริญพันธ์   ม. 5/5 35        
7 1319800455731 34847 นางสาว พรนภา นิลพาทย์   ม. 5/5 36        
8 1319800450101 32410 นางสาว นวพร ประทุมสันต์   ม. 5/9 30        
9 1319800438314 31738 นาย ภูมิภัทร ดีเกษม   ม. 6/10 6        
10 1319800439485 31776 นาย เจษฎา คีรีรมย์   ม. 6/10 9        
11 1319800440769 31808 นางสาว พิชชาพร เย็นกูล   ม. 6/10 26        
12 1319800427886 34184 นางสาว ประพิมภรณ์ ไกรสุข   ม. 6/10 32        
13 1319800404886 34185 นางสาว ปาริชาติ พิมพ์อักษร   ม. 6/10 33        
14 1319800417287 34187 นางสาว ศุภาวรรณ แมลงผึ้ง   ม. 6/10 35        
15 1319800418976 34188 นางสาว สุดารัตน์ นิเวชกูล   ม. 6/10 36