รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวจรรยา โดดไธสง (0833655899)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 19 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1309903436985 33386 นางสาว ปาราวตรี ปัญญา   ม. 4/1 38        
2 1319800491797 33387 นางสาว พิริณญา ฉิมตระกูล   ม. 4/1 39        
3 1317600018042 35564 นาย ภูวิศ เทพสถิตย์   ม. 4/6 16        
4 1319800478359 33335 นางสาว กฤษณีญาพร ลิ้มไพบูลย์   ม. 4/6 28        
5 1309903408850 33339 นางสาว ณัฏฐภัทร์ เมฆาวณิชย์   ม. 4/6 29        
6 1319800487480 33342 นางสาว ธิติยา อนันต์   ม. 4/6 31        
7 1319800490936 33152 นางสาว อรดา พูลจักร์   ม. 4/13 12        
8 1679200028805 34208 นางสาว สุภนิฎา อภัยจิตต์   ม. 5/1 34        
9 1319901068288 32484 นางสาว กชกร ทวยประเสริฐ   ม. 5/4 15        
10 1319800445728 32377 นางสาว ปิยดา มัครมย์   ม. 5/6 14        
11 1319800469597 32487 นางสาว กิตติมาภรณ์ จันทร์วิเศษ   ม. 5/6 17        
12 1359700029404 32366 นางสาว ณัฐชยา ถุนนอก   ม. 5/10 20        
13 1319800446724 32375 นางสาว ปรียนันทนา กรรโณ   ม. 5/10 21        
14 1319901064029 32376 นางสาว ปวีณ์ลดา หาญสมบัติ   ม. 5/10 22        
15 1318500030629 34790 นางสาว อรปรียา โคตรสุข   ม. 5/14 38        
16 1319800447755 32492 นางสาว เชอร์รี่ แกร์ฮาร์ด   ม. 5/14 40        
17 1309903127117 31718 นางสาว นารีรัตน์ วันสูงเนิน   ม. 6/11 23        
18 1100703664635 31800 นางสาว ณัชชา อภัยจิตต์   ม. 6/11 32        
19 1319800429285 31815 นางสาว วิไลลักษณ์ ขำเอนก   ม. 6/11 35