รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม IEP ���.1

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายธีรวัต นิธิยานันท์ (0824827686)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 30 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1209000477570 35402 เด็กชาย กฤตนัน ขจัดโรคา   ม. 1/13 1        
2 1319901283669 35403 เด็กชาย กันตธี ปองนาน   ม. 1/13 2        
3 1319800577357 35404 เด็กชาย กันต์พงษ์ จันทร์เกษม   ม. 1/13 3        
4 1319800566959 35405 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ชูคงคา   ม. 1/13 4        
5 1319901290517 35406 เด็กชาย ชนะพล ผ่องใส   ม. 1/13 5        
6 1309903774694 35407 เด็กชาย เตชินท์ พันธ์ชูจิตร   ม. 1/13 6        
7 1309903719961 35408 เด็กชาย ธนกฤต ปิยะเมธาง   ม. 1/13 7        
8 1309903762823 35409 เด็กชาย ธนวรรษธร นัสธีทอง   ม. 1/13 8        
9 1103704435870 35410 เด็กชาย ปาติภัทร์ ภิรมย์ภักดี   ม. 1/13 9        
10 1509966773197 35411 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ บุญมี   ม. 1/13 10        
11 1309903728919 35412 เด็กชาย รัฐ พูนสวัสดิ์   ม. 1/13 11        
12 1309903749096 35413 เด็กชาย วรพล เฮงยศมาก   ม. 1/13 12        
13 1139800167436 35414 เด็กหญิง ชนิดาภา ญาณวุฒิวงศ์   ม. 1/13 13        
14 1103704459337 35415 เด็กหญิง ทักษพร สุขสง่า   ม. 1/13 14        
15 1319800586933 35416 เด็กหญิง ธัญพิชชา ฤทธิวัชร   ม. 1/13 15        
16 1319800589231 35417 เด็กหญิง นัฐชา แซ่เทียน   ม. 1/13 16        
17 1319800567939 35418 เด็กหญิง นันทัชพร สินปุณย์   ม. 1/13 17        
18 1319300094888 35419 เด็กหญิง เปรมกมล รสน้อย   ม. 1/13 18        
19 1319800580714 35420 เด็กหญิง เปรมยุดา ทัศนศาสตร์   ม. 1/13 19        
20 1319800568463 35421 เด็กหญิง ปวริศา คำโสภา​   ม. 1/13 20        
21 1319901308114 35422 เด็กหญิง ปียาพัชญ์ วิชัยรัมย์   ม. 1/13 21        
22 1319800603501 35423 เด็กหญิง ภัชภิชา รวมวงค์   ม. 1/13 22        
23 1319800576008 35424 เด็กหญิง ภัทรปภา การเรียน   ม. 1/13 23        
24 1347600040129 35425 เด็กหญิง ลภัสญา นามบุญ   ม. 1/13 24        
25 1439900661669 35426 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ศักดิ์วิเศษวัฒนา   ม. 1/13 25        
26 1319800573157 35427 เด็กหญิง วรินทร์รำไพ นุชนารถ   ม. 1/13 26        
27 1318500041060 35428 เด็กหญิง วริศรา ไชยเชษฐ์   ม. 1/13 27        
28 1103900284404 35429 เด็กหญิง วริศรา วงศ์ทองเจริญ   ม. 1/13 28        
29 1319800578949 35430 เด็กหญิง ศศิวิมล ฮกฮั่ว   ม. 1/13 29        
30 1319800584949 35431 เด็กหญิง สิรภัทร ทิพย์โภชน์   ม. 1/13 30