รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน (0853113123)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 27/09/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800493242 33351 นางสาว สุชาวดี ไทยใจอุ่น   ม. 4/7 31        
2 1319901090216 33015 นางสาว ปรัชญาพร แผ้วพลสง   ม. 4/9 21        
3 1319800496721 33026 นางสาว สุธาสินี ศรีเนาวรัตน์   ม. 4/9 28        
4 1104300947195 33013 นางสาว นฤทัย คงพลปาน   ม. 4/10 21        
5 1319800463394 33100 นางสาว ดวงสุดา กองศรี   ม. 4/10 30        
6 1319800496063 33179 นางสาว ณัชชา สงสาร   ม. 4/11 29        
7 1319800466466 34810 นางสาว เมทินี ดีจังหรีด   ม. 5/2 32        
8 1209301156471 32514 นาย นิติภูมิ เถาปรัก   ม. 5/3 13        
9 1319800447623 32618 นางสาว ภคพร ขวัญทวี   ม. 5/3 32        
10 1319800448409 32396 นาย ศุกลภัทร ตรีเมฆ   ม. 5/4 1        
11 1319901063391 32617 นางสาว เพ็ญพรรณ การนอก   ม. 5/4 24        
12 1319800464943 32700 นางสาว ศตรัสมี นาคะพงษ์   ม. 5/4 28        
13 1319800462860 34838 นางสาว ศศิกานต์ จำปาสาร   ม. 5/4 39        
14 1319800478511 32742 นางสาว มนัสนันท์ มะลิซ้อน   ม. 5/7 23        
15 1319800468540 32745 นางสาว ศุภาพิชญ์ โสภากูล   ม. 5/7 24        
16 1319800464129 33567 นางสาว พัชราภา อ่อนศรี   ม. 5/7 25        
17 1319800447062 32374 นางสาว เบญญาภา เริกชัย   ม. 5/11 13        
18 1319800455561 32385 นางสาว ศิริรัตน์ สนธิสัมพันธ์   ม. 5/11 15        
19 1319800435641 32405 นางสาว ญาณพัฒน์ แก้วกาญจน์   ม. 5/11 16        
20 1102170047465 32409 นางสาว ธัญวรัตม์ อาฤทธิ์   ม. 5/11 17        
21 1319800452813 32489 นางสาว จิดาภา ศรีสุวรรณ   ม. 5/11 22        
22 1229901162480 34906 นางสาว ชวัลญา ประสงค์ทรัพย์   ม. 5/11 35        
23 1319800437474 32017 นางสาว ญาณิศา อยู่สุข   ม. 6/1 20        
24 1319800428131 31889 นางสาว ธนภรณ์ เกตุชาติ   ม. 6/2 14        
25 1100201813448 34124 นางสาว กมลชนก หอมนิยม   ม. 6/4 29