รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้ว (0883732348)

            2. นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม (0830949675)

            3. นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ์ (0860729446)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800477077 35559 นางสาว ศิริวิมล พลเดช   ม. 4/5 39        
2 1309903260038 32434 นาย รพี สุขเพิ่ม   ม. 5/3 8        
3 1319800454573 32508 นาย กฤษกร เสาวพันธ์   ม. 5/3 12        
4 1319800429242 31822 นาย ธนาดล เตียงนิล   ม. 6/3 3        
5 1319800431131 31993 นาย ณัฐยศ แสงศรี   ม. 6/3 8        
6 1319800426073 31756 นางสาว บุษบรรณ เรืองปรัชญากุล   ม. 6/3 13        
7 1319800419255 31766 นางสาว ศิราพัชร บริสุทธิ์ศิลป์   ม. 6/3 15        
8 1319800436052 31972 นางสาว ชาลิสา พิศเพ็ง   ม. 6/3 29        
9 1317600017321 34115 นางสาว ณัฐธิดา ทรงบรรพต   ม. 6/3 31        
10 1319800421624 34116 นางสาว จิรัชญา หวัดวาปี   ม. 6/3 32        
11 1319800430780 34117 นางสาว นัฏฐนันท์ เสนคุ้ม   ม. 6/3 33        
12 1141400098928 34118 นางสาว ปราณปรีญา ลิ้นทอง   ม. 6/3 34        
13 1319900991121 34119 นางสาว วริศรา น้อยสีดา   ม. 6/3 35        
14 1319800415365 34120 นางสาว สุธัญญา คมสัน   ม. 6/3 36        
15 1319800420377 34121 นางสาว หทัยชนก เอการัมย์   ม. 6/3 37        
16 1319800432316 34122 นางสาว อรปรียา จรัสบุญไพศาล   ม. 6/3 38        
17 1319800421641 31742 นาย อนาวิน สุราวุธ   ม. 6/10 7        
18 1319900982831 31777 นาย ญาณกวี คุณรักษา   ม. 6/11 6        
19 1749901014788 31862 นาย จักรี ดีศิริ   ม. 6/11 12        
20 1319800414890 31880 นาย เสกสรร นามนุ   ม. 6/11 14        
21 1319800429749 31882 นาย อภิสิทธิ์ ศรีผักแว่น   ม. 6/11 15        
22 1329901313819 31919 นาย วัฒน์ชนก อรชุม   ม. 6/11 17        
23 1104300803665 31745 นางสาว ขวัญพร ขำสิงห์   ม. 6/11 24        
24 1319800415021 31761 นางสาว ภิญญดา เพชรเลิศ   ม. 6/11 29        
25 1319800424011 31765 นางสาว วันวิสา เฉียบแหลม   ม. 6/11 30