รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������������� ������ 1

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายวันชัย สินโพธิ์ (0856580157)

            2. นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา (0810731444)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 64 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800495415 33034 นาย ขวัญทอง กุลแก้วรัตน์   ม. 4/1 6        
2 1319800501369 33039 นาย ณัฐพล เณรธรณี   ม. 4/1 7        
3 1319800479525 33041 นาย ทัตพงศ์ ชื่นชุมแสง   ม. 4/1 8        
4 1319901136330 33130 นาย สิรินวชัย สุขหนองบึง   ม. 4/1 9        
5 1319901113119 33154 นาย ไกรวิชญ์ อินทร์สิลา   ม. 4/2 4        
6 1319800494419 33319 นาย แทนคุณ โรจนพันธุ์   ม. 4/2 8        
7 1319800488109 33388 นางสาว วิลาสินี ศิริสวัสดิ์   ม. 4/2 26        
8 1319800495920 33038 นาย ชยภัทร จงเทพ   ม. 4/3 1        
9 1319800475058 33049 นาย ศิริศักดิ์ สายหลอด   ม. 4/3 2        
10 1319800477263 33153 นาย กิตติธัช ลัทธิ   ม. 4/3 7        
11 1319800492726 35527 นาย ธนบดี ศรีชุมเเสง   ม. 4/3 10        
12 1319800469511 35528 นาย นันทพงศ์ ศรีกระสังข์   ม. 4/3 11        
13 1319800483174 35530 นาย สรวิทญ์ วรนุช   ม. 4/3 13        
14 1103704180499 33073 นาย ก้องภพ เอี้ยงกูล   ม. 4/4 1        
15 1279800228175 33116 นาย ต้นไผ่ ชูชัย   ม. 4/4 3        
16 1199901135386 33273 นาย กฤษณะ พวงพุ่ม   ม. 4/4 10        
17 1319800492912 33284 นาย บวรรัตน์ ชัยพัฒน์ปรีชา   ม. 4/4 12        
18 1319800498961 35539 นาย วชิรวิทย์ ทองเนื้อทิพย์   ม. 4/4 16        
19 1319800480116 35543 นางสาว วรันธร แดงทำดี   ม. 4/4 35        
20 1101000148537 33167 นาย พุฒิพงศ์ พูนสวัสดิ์   ม. 4/5 7        
21 1449200039906 33287 นาย พีระพงษ์ กอสุวรรณ์   ม. 4/5 9        
22 1319800480205 33570 นาย สิริพัฒน์ คะสุวรรณ   ม. 4/5 11        
23 1319800486211 35551 นาย พชรพล ลาภกระโทก   ม. 4/5 14        
24 1110301414481 33078 นาย ณัฐมน ปุยฝ้าย   ม. 4/6 1        
25 1319800481210 33080 นาย บวรวุฒิ ปลั่งกลาง   ม. 4/6 2        
26 1319800477026 33118 นาย ปณิธาน โชคเพิ่มพูน   ม. 4/6 3        
27 1120300173366 33193 นาย กฤษดา ช่างคิด   ม. 4/6 6        
28 1319800480418 33249 นาย พีรพล พละศักดิ์   ม. 4/6 7        
29 1319800478341 33279 นาย ณัฐพล คะเชนทร์กูล   ม. 4/6 9        
30 1319800489229 35567 นาย เศรษฐพงศ์ ศรีภูมิเดิม   ม. 4/6 19        
31 1319800494532 35577 นางสาว อุมาพร เทพเนาว์   ม. 4/6 40        
32 1419902398884 33211 นาย สิริราช สุวรรณเทพ   ม. 4/7 2        
33 1319901099868 33246 นาย นฤเดช โนดประโคน   ม. 4/7 4        
34 1319800501849 33356 นาย เทพจอมพล ไชยสิทธิ์   ม. 4/7 7        
35 1319800485789 33395 นาย ณภัทร บุญมี   ม. 4/7 10        
36 1319800500834 35578 นาย กมลทัต นุชสาย   ม. 4/7 12        
37 1318500035051 35585 นาย รัตนะ เดียงไธสง   ม. 4/7 19        
38 1329901466232 33156 นาย ณัฐกิตติ์ ผิวไสยา   ม. 4/8 2        
39 1319800485614 33286 นาย พีรกานต์ พงศ์พิพัฒน์ชัย   ม. 4/8 9        
40 1319901138332 33331 นาย สุปรีดิ์ จงกล   ม. 4/8 13        
41 1319800484898 35595 นาย ชิษณุพงศ์ โทบุดดี   ม. 4/8 16        
42 1104000161897 35622 นาย ธีรภัทร์ อักษรณรงค์   ม. 4/8 19        
43 1309903476065 32925 นาย บวรนันท์ คำหอมกุล   ม. 4/9 1        
44 1319800497108 32995 นาย ธนภัท ชาติประสพ   ม. 4/9 3        
45 1319800475759 33000 นาย ปัณณธร กลิ่นสมหวัง   ม. 4/9 7        
46 1319800482836 33074 นาย คณิต ศรีแก้ว   ม. 4/9 11        
47 1739902276719 33007 นาย อครวินท์ เข็มทอง   ม. 4/10 3        
48 1319800484294 33008 นาย อนพัทย์ จำปาแดง   ม. 4/10 4        
49 1110301433540 33040 นาย ณัฐวัสส์ จันทรคาต   ม. 4/10 6        
50 1319800480302 33044 นาย ภัคฆินัย ศิริพันธุ์   ม. 4/10 7        
51 1319800498635 33077 นาย ชัยวัฒน์ อุ้มรัมย์   ม. 4/10 9        
52 1100703843882 33155 นาย เจตณัฐ เวชชศาสตร์   ม. 4/10 11        
53 1100201904273 35611 นาย เอกราช บุญเนือง   ม. 4/10 16        
54 1319901114778 32931 นาย วิชยาวุธ สอนกระโทก   ม. 4/11 1        
55 1209702303393 33160 นาย ปกรณ์ วิวัฒน์   ม. 4/11 11        
56 1319901090364 33194 นาย กลยุทธ อรัญศักดิ์   ม. 4/11 14        
57 1319901109600 33234 นาย เกียรติศักดิ์ เทียนทอง   ม. 4/11 16        
58 1309801529577 33289 นาย วชิราวุฒิ แป้นนรินทร์   ม. 4/11 18        
59 1319800491908 35616 นาย อิศเรศรังสรรค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   ม. 4/11 20        
60 1319901090429 32922 นาย กฤตภาส ศรีสุข   ม. 4/12 1        
61 1319800485487 32923 นาย ชีวานนท์ แถวกระโทก   ม. 4/12 2        
62 1319800498571 33195 นาย เกียรติศักดิ์ เสาวพันธ์   ม. 4/14 3        
63 1100703768368 32479 นาย รัฐภูมิ เหลาคำ   ม. 5/2 3        
64 1308900026114 32437 นาย ศุภกร คงเกลี้ยง   ม. 5/13 4