รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������������� ������ 2

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางกรวิช์ภัคธน์ ลัทธิ (0810712577)

            2. นายประเสริฐ ปิ่นแก้ว (0930860298)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 45 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800464757 32431 นาย ธนสาร ประสงค์ทรัพย์   ม. 5/1 2        
2 1319800461324 32590 นาย จีรพัฒน์ จิรจันทรากูล   ม. 5/2 4        
3 1319901079751 34800 นาย ธีรโชติ โพธิ์ไข   ม. 5/2 6        
4 1319800455634 32481 นาย สุรศักดิ์ กาไธสง   ม. 5/3 11        
5 1209702241738 32597 นาย ปุญญพัฒน์ เข็มบุปผา   ม. 5/3 17        
6 1319800469058 34818 นาย ธีรชนย์ คงเป็นนิจ   ม. 5/3 19        
7 1319800466181 32510 นาย ฐปนรรฆ์ ภูมิอมร   ม. 5/4 6        
8 1319800449103 34825 นาย เชตะวัน อรุณศรี   ม. 5/4 11        
9 1319800465338 32468 นาย กฤษฎา ประยงค์   ม. 5/5 3        
10 1319800468396 32522 นาย สิรภพ กาญจนะ   ม. 5/5 7        
11 1319800450861 32592 นาย ณัฏฐ์ภูดิศ สินธับสาร   ม. 5/5 10        
12 1319800445477 32602 นาย ศุภกร จีนจิ้งหรีด   ม. 5/5 11        
13 1319800447739 34840 นาย นราวิชญ์ ศรชัย   ม. 5/5 14        
14 1318500031919 34843 นาย รัชชานนท์ ปามะโน   ม. 5/5 17        
15 1319800447631 32608 นางสาว ฐิติมาภรณ์ บุญรัตน์   ม. 5/5 25        
16 1319800446104 32435 นาย รพีภัทร อินวันนา   ม. 5/6 1        
17 1329400047954 32476 นาย ปิยพงษ์ โคษา   ม. 5/6 2        
18 1319800460719 32482 นาย สหัสวรรษณ์ สีเหลื่อม   ม. 5/6 3        
19 1309903270068 32558 นาย วัชรพงศ์ พัวพันธ์   ม. 5/6 6        
20 1319800437725 32598 นาย พีรศักดิ์ ตุ้ยบา   ม. 5/7 4        
21 1319800443687 32720 นาย วิษณุ เฮงกูล   ม. 5/7 11        
22 1319901049976 34868 นาย ชโยดม วรวงศ์   ม. 5/7 15        
23 1119902254362 32418 นางสาว มนัสพร ทนทาน   ม. 5/7 16        
24 1319800446091 32548 นาย กรกฎ นาคปทุมมา   ม. 5/8 1        
25 1319800460191 32594 นาย ธนากร เต้นปักษี   ม. 5/8 4        
26 1319800462606 32680 นาย บุญฤทธิ์ จินดามาศ   ม. 5/8 6        
27 1104200517229 32752 นาย ดวงตะวัน จีนกูล   ม. 5/8 10        
28 1319800468001 34885 นาย วิศรุต นาคีสังข์   ม. 5/8 14        
29 1319800470790 32315 นาย ภานุวิชญ์ สุขบรรณ์   ม. 5/9 3        
30 1319800454514 32350 นาย ชนากรณ์ คงสืบชาติ   ม. 5/9 7        
31 1319800457793 32393 นาย พงศพัศ ชื่นชู   ม. 5/9 9        
32 1319901079450 32428 นาย คณิติวัฒน์ ธีรพงศานุรักษ์   ม. 5/9 10        
33 1309903271188 32517 นาย ยศกร ฉันทะกูล   ม. 5/10 12        
34 1102003745227 32356 นาย พนิตนันท์ สิงห์วงศ์   ม. 5/11 4        
35 1319800447518 32360 นาย สหยศ ผลสมหวัง   ม. 5/11 5        
36 1319800452660 34904 นาย วสุธร โคตรภูธร   ม. 5/11 10        
37 1319800469228 32274 นาย จักรี ชาญศิล   ม. 5/12 1        
38 1319800452708 32276 นาย ณัฐชนน นามนุ   ม. 5/12 3        
39 1103900204192 32282 นาย วงศ์วรัญ วงศ์ทองเจริญ   ม. 5/12 5        
40 1309903285111 32283 นาย วรัญชิต พื้นบาตร   ม. 5/12 6        
41 1103704046130 32278 นาย ณัฐพล จึงมีชัย   ม. 5/13 1        
42 1319800472091 32477 นาย ปุณยวีร์ ชาติประสพ   ม. 5/13 6        
43 1319800473918 32668 นาย จิรกฤต อินทร์แป้น   ม. 5/13 9        
44 1319800446121 34770 นางสาว พีระดา อาสานอก   ม. 5/13 28        
45 1319800463653 34760 นาย ธนกฤต ขำพิมาย   ม. 5/14 9