รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������������� ������ 3

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวพัชรากร สรวมศิริ (0880452698)

            2. นายสมศักดิ์ สวัสล้ำ (0981041140)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 75 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800439451 31950 นาย กิตติพงศ์ กำเพ็ชร   ม. 6/1 6        
2 1319800439272 32008 นาย สรธัช สรศิริ   ม. 6/1 7        
3 1329901290428 31729 นาย กิตติกร นาวีสัมพันธ์   ม. 6/2 1        
4 1319800435757 31730 นาย จักรพรรดิ์ หวังดี   ม. 6/2 2        
5 1319800416540 31825 นาย ธีระพล พิลาแดง   ม. 6/2 3        
6 1319800427151 34100 นางสาว ชฎาพร สิงห์วงษ์   ม. 6/2 30        
7 1329901304526 31728 นาย กฤษณะพจน์ สีหะวงษ์   ม. 6/3 1        
8 1102300099320 31824 นาย ธีรเจต วรรณคำผุย   ม. 6/3 4        
9 1319800416230 31921 นาย ศักรินทร์ ขำเอนก   ม. 6/3 6        
10 1319800426847 31865 นาย ชาญชัย กมลจิตร   ม. 6/4 5        
11 1319800422809 31876 นาย วชิรวิชญ์ สำรวจวงศ์   ม. 6/4 6        
12 1319800406391 31801 นางสาว ณัชชา แดงทำดี   ม. 6/4 14        
13 1319800408474 31778 นาย ฐิติกร มหันตะ   ม. 6/5 1        
14 1319800419077 31779 นาย ณรงค์ชัย บุตรไทย   ม. 6/5 2        
15 1319800431301 31866 นาย ชินพัฒน์ ลิ่มดิลกธรรม   ม. 6/5 4        
16 1319800429331 31953 นาย ณัฐนันท์ หัสดินรัตน์   ม. 6/5 8        
17 1319800411025 34133 นาย จีรวุฒิ แก้วสมุทร์   ม. 6/5 11        
18 1101801379278 32018 นางสาว ฐานิดา ประสงค์เงิน   ม. 6/5 27        
19 1319900976172 31910 นาย ชัยโรจน์ แพร่งสุวรรณ์   ม. 6/6 1        
20 1458700022491 32001 นาย พุทธิพงศ์ อัตตะมุง   ม. 6/6 4        
21 1319800439752 32051 นาย อานุสิทธิ์ แสงเพชร   ม. 6/6 6        
22 1319800427991 32082 นาย ณัฐพล เครือตาแก้ว   ม. 6/6 7        
23 1319800424241 31913 นาย พงศกร นิ่มผักแว่น   ม. 6/7 2        
24 1319800415799 31968 นาย อภิชัย ชำนาญเนาว์   ม. 6/7 4        
25 1319800437776 31820 นาย ตุลธร หรบรรพ์   ม. 6/8 2        
26 1319800407761 31823 นาย ธารา สระศรี   ม. 6/8 3        
27 1319800417791 31872 นาย บุญส่ง แท่งทองหลาง   ม. 6/8 4        
28 1319800436753 31967 นาย เสฏฐวุฒิ ภูละ   ม. 6/8 6        
29 1319800420911 32039 นาย นพรัตน์ ยั่วจิตร   ม. 6/8 9        
30 1319900991490 32042 นาย ปิยภัทร เกิดนาค   ม. 6/8 10        
31 1318300013976 32073 นาย อรรถพงศ สุขทวี   ม. 6/8 12        
32 1319800430208 32075 นาย กิตติภพ มีทอง   ม. 6/8 14        
33 1319800437954 32084 นาย นพรัตน์ เพียรสันเทียะ   ม. 6/8 15        
34 1319800418364 32087 นาย ภูวดล ศรีบัวรายณ์   ม. 6/8 17        
35 1103100854486 32090 นาย วชิรกรณ์ พันเพ็ชร   ม. 6/8 18        
36 1317600017046 32095 นาย สรศักดิ์ เฉื่อยฉ่ำ   ม. 6/8 19        
37 1319800428572 32271 นาย อติวิชญ์ โสมวงค์   ม. 6/8 21        
38 1319800437083 34162 นาย จักรพล ตักโพธิ์   ม. 6/8 22        
39 1103100850634 34172 นาย พัทธพล เลี่ยมใจดี   ม. 6/8 28        
40 1318500026125 34917 นาย ศิวกร ไหลครบุรี   ม. 6/8 36        
41 1309903239161 31656 นาย วีรนันท์ ลีระวีเกียรติ   ม. 6/9 2        
42 1300101281078 31683 นาย กฤษกาญจน์ ลักษณมนตรี   ม. 6/9 3        
43 1319800416264 31692 นาย ภูนิพัฒน์ ใบยา   ม. 6/9 8        
44 1104500057169 31698 นาย ศิรวิทย์ เสาวกูล   ม. 6/9 12        
45 1319800434777 31733 นาย ธิติภัทร ประสงค์   ม. 6/9 15        
46 1319900998940 31831 นาย ภรภัทร หรบรรพ์   ม. 6/9 22        
47 1104300777991 31691 นาย พฤทธิพงษ์ งวงช้าง   ม. 6/10 2        
48 1318500027393 31864 นาย ชนาธิป พิทักษ์สงคราม   ม. 6/10 11        
49 1319800418160 31762 นางสาว ภุมวารี สิมงาม   ม. 6/10 21        
50 1319800415411 31792 นางสาว กรวรรณ อันดี   ม. 6/10 25        
51 1319800437296 31886 นางสาว ชลวรรณ ศิริสวัสดิ์   ม. 6/10 27        
52 1319800424623 31686 นาย นรภัทร โพธิ์พุ่ม   ม. 6/11 1        
53 1319900977969 31734 นาย ธีรภัทร รักสัตย์   ม. 6/11 3        
54 1309903170586 31735 นาย ปัณณวิชญ์ ทิพย์อักษร   ม. 6/11 4        
55 1319800415811 31736 นาย พิทักษ์พงศ์ อนุสิกข์วัฒนา   ม. 6/11 5        
56 1319800417007 31783 นาย วชิรวิชญ์ ชำนาญเนาว์   ม. 6/11 7        
57 1319800422701 31786 นาย ไวทนานนท์ ไวยา   ม. 6/11 8        
58 1319800441528 31787 นาย สายหมอก บุตรไทย   ม. 6/11 9        
59 1409600358011 31788 นาย สิรวิชญ์ สีดี   ม. 6/11 10        
60 1419902283475 31873 นาย พีระพัฒน์ ปีพันดุง   ม. 6/11 13        
61 1319800420776 31905 นาย กฤชพล ปุริมศักดิ์   ม. 6/11 16        
62 1319800425514 34190 นาย อนิรุธ ศรีพรม   ม. 6/11 21        
63 1319800429137 31754 นางสาว นริศรา ฉ่ำเย็นอุรา   ม. 6/11 28        
64 1319800428718 31653 นาย พฤทธิ์ จรุงกัณฑ์   ม. 6/12 1        
65 1319300050376 31688 นาย บวรศักดิ์ ปะขิโต   ม. 6/12 2        
66 1129901843755 31732 นาย ธาม คฤหานนท์   ม. 6/12 4        
67 1149900868576 31741 นาย สกรรจ์ กาญจนะ   ม. 6/12 5        
68 1319800431417 31829 นาย ปุญญพัฒน์ จันทนันท์   ม. 6/12 7        
69 1319800433622 31874 นาย โรจนินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์   ม. 6/13 4        
70 1329901249886 31909 นาย ชัยนันท์ สัมพันธ์อภัย   ม. 6/13 6        
71 1319800420628 31951 นาย คมชาญ งามพิบูลย์วณิชย์   ม. 6/13 9        
72 1319800440858 31959 นาย ปลวัชร ภักดีนรินทร์   ม. 6/13 11        
73 1319800427011 31962 นาย ภัทรพงษ์ พันธ์ฉาย   ม. 6/13 12        
74 1319300045127 31996 นาย ธนธัส ธีระกุล   ม. 6/13 13        
75 1319800428700 32010 นาย โอสธี ปัดถามัง   ม. 6/13 15