รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ (0862457079)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 4 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800479291 33048 นาย ศักรินทร์ อินทร์ผักแว่น   ม. 4/9 10        
2 1319800444098 32277 นาย ณัฐพงศ์ ชุดจีน   ม. 5/3 1        
3 1319300060487 32379 นางสาว พานิชฌา ลำเภาพันธ์   ม. 5/9 27        
4 1319800455545 32384 นางสาว ศิรัชฌา สัตย์ฌุชนม์   ม. 5/9 28