รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางจีระวดี กลีบอุบล (0634945896)

            2. นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม (0821278648)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 9 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800480795 33314 นาย กิตติภูมิ คะเชนทร์กูล   ม. 4/8 11        
2 1319800475023 33369 นาย สิทธิพร จำลองชาติ   ม. 4/8 14        
3 2149500001239 35606 นางสาว อริสรา เติมงาม   ม. 4/8 39        
4 1329400078043 32950 นางสาว รักษิณา สงกูล   ม. 4/9 13        
5 2149500001247 35670 นางสาว นริสรา เติมงาม   ม. 4/14 40        
6 1104700115669 32474 นาย เตชินทร์ แก้วบัณฑิต   ม. 5/3 9        
7 1319800467829 32362 นางสาว เกวลินญาณ์ บุญทา   ม. 5/9 26        
8 1319901038290 32386 นางสาว สุชาวดี ประสิทธิกูล   ม. 5/9 29        
9 1119902238987 32427 นางสาว สุวนันท์ จันทร์คง   ม. 5/10 28