รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์ (0860174664)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 3 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800497540 35579 นาย คมกริช มณีเนตร   ม. 4/7 13        
2 1319800486831 35583 นาย ปั้นทอง​ ผลประเสริฐ   ม. 4/7 17        
3 1104700146211 33059 นางสาว ธนิตา บุญเชิญ   ม. 4/7 21