รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม Com E-Sport

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวมานา หมายสุข (0804864885)

            2. นายอภิวัฒน์ สิทธิเสนา (0838592739)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 53 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1103704502224 34927 เด็กชาย เกียรติภูมิ ทิมสอน   ม. 1/1 2        
2 1309903714802 34930 เด็กชาย ธรรมากร กุลชาสมบัติ   ม. 1/1 5        
3 1319800577560 34938 เด็กชาย อัครวินท์ ถิ่นทองหลาง   ม. 1/1 13        
4 1319800585406 34981 เด็กชาย ศศิวัฒน์ ทิพย์โภชน์   ม. 1/2 16        
5 1319800581435 34993 เด็กหญิง ธัญชนก ผาเทพ   ม. 1/2 28        
6 1319800582423 35007 เด็กชาย ชัชนันท์ น้าเจริญ   ม. 1/3 2        
7 1319800589371 35008 เด็กชาย ทีป์ชลิต ด้วงนางรอง   ม. 1/3 3        
8 1319800574625 35009 เด็กชาย ธนชาติ แมลงผึ้ง   ม. 1/3 4        
9 1319800568382 35012 เด็กชาย ประพัฒน์พงศ์ จำปาโพธิ์   ม. 1/3 7        
10 1103704468573 35019 เด็กชาย ศิวกร กาญจนา   ม. 1/3 14        
11 1319800589215 35025 เด็กชาย เอื้ออังกูร กุลอุปฮาด   ม. 1/3 20        
12 1319901314840 35256 เด็กชาย ภควัฒน์ วงษ์ถาวร   ม. 1/9 11        
13 1319800571529 35257 เด็กชาย ภาคิน หลอดทอง   ม. 1/9 12        
14 1319800576016 35258 เด็กชาย ศุภกร ตรีกาญจนา   ม. 1/9 13        
15 1319800592381 35453 เด็กหญิง ตุลยดา นาราช   ม. 1/14 22        
16 1319800560578 34373 เด็กชาย อนุชา โอแฮร์   ม. 2/2 16        
17 1100704062680 34417 เด็กชาย อนันดา เพชรนา   ม. 2/3 20        
18 1309903641007 34923 เด็กชาย กีรติ กลีบพุฒ   ม. 2/3 22        
19 1319800509351 33572 เด็กชาย กวินท์ โพธิ์ลอง   ม. 3/1 1        
20 1929901197996 33573 เด็กชาย จารุวิทย์ มุขประดับ   ม. 3/1 2        
21 1319800503647 33587 เด็กชาย สกนธ์ ธัญญศิรินนท์   ม. 3/1 16        
22 1319800510325 33692 เด็กชาย กฤษกร ชื่นจิต   ม. 3/4 1        
23 1579901282539 33695 เด็กชาย กิตติภัทร นุกาศรัมย์   ม. 3/4 4        
24 1103000214221 33696 เด็กชาย ณัฏฐชัย นกยูง   ม. 3/4 5        
25 1319800530784 33698 เด็กชาย ทองพันวา ทองทับพันธ์   ม. 3/4 7        
26 1319800522021 33703 เด็กชาย พงษ์เพชร มะเรืองศรี   ม. 3/4 12        
27 1319800525349 33705 เด็กชาย ภัชระนนท์ นาคนาคา   ม. 3/4 14        
28 1318500035515 33708 เด็กชาย วัสสานะ วันดี   ม. 3/4 16        
29 1318500035418 33710 เด็กชาย ศุภกิตติ์ นิตเกษม   ม. 3/4 18        
30 1319800508371 33711 เด็กชาย สรวิศ จามชาติ   ม. 3/4 19        
31 1318500037330 33728 เด็กหญิง ภัทรธิดา พรเวียง   ม. 3/4 35        
32 1319800484502 33170 นาย วชิรศักดิ์ สำราญ   ม. 4/2 5        
33 1319800474060 33323 นาย ธนภัทร มั่นพรม   ม. 4/2 9        
34 1319800500877 33329 นาย ศรัณยู วงศ์สุวรรณ   ม. 4/2 10        
35 1489900572747 33099 นางสาว ณิชา สังวรณ์กิจ   ม. 4/3 22        
36 1309903382818 33101 นางสาว ธนัธกานต์ ศิริวานิชย์   ม. 4/3 23        
37 1309903381412 33169 นาย ภูวิศ รักสัตย์   ม. 4/6 5        
38 1319800478120 33001 นาย พงพันธ์ มะลิวรรณ์   ม. 4/9 8        
39 1319800492327 33112 นางสาว อลิษา กนกรัตน์   ม. 4/9 35        
40 1319800478081 33005 นาย ศุภกร สอนศิษย์   ม. 4/10 2        
41 1319800479045 33054 นางสาว ณภัทร พันธ์โบ   ม. 4/10 26        
42 1199901089813 33097 นางสาว ณัฏฐนันท์ พรมศิริ   ม. 4/11 25        
43 1319800476798 33109 นางสาว ศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์   ม. 4/11 26        
44 1319800501563 32926 นาย ปฐวี แก้วอำไพ   ม. 4/12 3        
45 1319800485649 32960 นาย ธนภูมิ เทศสวัสดิ์วงศ์   ม. 4/12 7        
46 1319800431760 32388 นาย ธนัญชัย ดำเสนา   ม. 5/3 3        
47 1102003700932 32394 นาย ภาณุพันธ์ อินธิ   ม. 5/5 2        
48 1318500032222 32392 นาย ปภังกร นุ่มด้วง   ม. 5/9 8        
49 1319800434289 32359 นาย รัฐศาสตร์ ทองทำกิจ   ม. 5/10 9        
50 1309903248011 32361 นาย อธิสรรค์ ฉกรรจ์ศิลป์เดชา   ม. 5/10 10        
51 1309903337685 32436 นาย วทัญญู บัตรประโคน   ม. 5/11 7        
52 1319900950718 31947 นาย กฤตถกล จันทร์สันเทียะ   ม. 6/2 4        
53 1100201730003 34096 นาย จักรพรรดิ์ ชัยฤทธิ์   ม. 6/2 5