รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม Math tricks

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ์ (0856319310)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 18 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1309903699528 35286 เด็กชาย กมลภพ อริยะศิริวงศ์   ม. 1/10 1        
2 1319800590396 35299 เด็กชาย ภัทรดนัย ถาวรสาลี   ม. 1/10 14        
3 1319901140566 35537 นาย ธนโชติ กรุมรัมย์   ม. 4/4 14        
4 1319800502641 35546 นางสาว นิภาพร ดาทอง   ม. 4/4 38        
5 1319800492637 33222 นางสาว นฏกร กระสังข์   ม. 4/5 28        
6 1319300069727 32996 นาย ธิติวุฒิ ปะทะโก   ม. 4/12 9        
7 1319800477930 32971 นางสาว ชลนิภา จันทร์สิงห์   ม. 4/12 22        
8 1319800423287 32143 นางสาว ชญาภา บุญทวี   ม. 6/1 29        
9 1318500029434 34090 นางสาว ณัฐพร ชอบธรรม   ม. 6/1 34        
10 1740101103800 31867 นาย ธนเดช อุทธิรัมย์   ม. 6/7 1        
11 1319800439167 32046 นาย ยุทธพงษ์ มาตาชาติ   ม. 6/7 7        
12 1319800427118 34156 นาย ธนภัทร นราพงษ์   ม. 6/7 9        
13 1319800405840 31854 นางสาว มนัสวี โยเหลา   ม. 6/7 12        
14 1319800414032 31896 นางสาว มณฑกานต์ เสาวพันธ์   ม. 6/7 16        
15 1319800414644 31978 นางสาว ปภาวินี สิงห์ทอง   ม. 6/7 24        
16 1319800417708 32030 นางสาว สุภาวดี สิงห์คำป้อง   ม. 6/7 28        
17 1319800439175 32109 นางสาว วิภาวดี รุกขสนธิ์   ม. 6/7 33        
18 1319901020251 34158 นางสาว ฐิติพร เอี้ยงกูล   ม. 6/7 37