รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม Photo diary

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง (0972389460)

            2. นางปรียนันท์ ศรีคำภา (0814706064)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 26 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319901347331 35280 เด็กหญิง แพรว พิษณุวงษ์   ม. 1/9 35        
2 1319800571260 35312 เด็กหญิง นริศรา พิมพ์หนู   ม. 1/10 27        
3 1139900630901 35313 เด็กหญิง นิชชาวัลย์ สมบัติ   ม. 1/10 28        
4 1319800573815 35491 เด็กหญิง ชญานุตม์ เสนคุ้ม   ม. 1/15 20        
5 1209702565061 35502 เด็กหญิง พัชรพร ชาญนารถ   ม. 1/15 31        
6 1317600020969 35511 เด็กหญิง อัญกัณฑ์ ฉ่ำโสฬส   ม. 1/15 40        
7 1319800549809 34651 เด็กชาย ศุภกฤษ ศิริพงศธร   ม. 2/9 14        
8 1159900532489 34694 เด็กหญิง ชนัญชิตา พูลวัน   ม. 2/10 17        
9 1318700091001 34713 เด็กหญิง ศุภิสรา ประเสริฐศรี   ม. 2/10 36        
10 1319800539374 34714 เด็กหญิง สรินทิพย์ ทิพย์อักษร   ม. 2/10 37        
11 1459901272097 34715 เด็กหญิง สุพัตรา โพธิ์ศรี   ม. 2/10 38        
12 1319800548420 34717 เด็กหญิง อาทิตยา เสนาไทย   ม. 2/10 40        
13 1104300858516 32438 นาย ศุภวิชญ์ อินทร์ผลสุข   ม. 5/10 11        
14 1319800472539 32446 นางสาว ฐานิกา กลีบกลาง   ม. 5/10 30        
15 1319800444233 34898 นางสาว พรรณกริช ศิลป์ประกอบ   ม. 5/10 37        
16 1329901379623 34776 นาย ธนภัทร ศรีสุวรรณ   ม. 5/14 13        
17 1459901085858 31836 นางสาว กฤตธีรา บังจันทร์   ม. 6/2 11        
18 1319800442907 31690 นาย ปริญญา อุดมพงษ์   ม. 6/9 7        
19 1319800439515 31693 นาย ภูมิกฤษณ์ แพร่งสุวรรณ์   ม. 6/9 9        
20 1319800439957 31709 นางสาว ชลิดา มาประจวบ   ม. 6/9 28        
21 1319800435552 31711 นางสาว ณัฐนิชา พินิจกิจ   ม. 6/9 30        
22 1179900463118 31722 นางสาว ภัคจีรา ดวงรัศมี   ม. 6/9 33        
23 1319800426171 31725 นางสาว สุนันทา เทือกสา   ม. 6/9 34        
24 1209000164334 31727 นางสาว อิสรีภรณ์ แสงหิรัญ   ม. 6/9 35        
25 1319900980170 31746 นางสาว คัทรียา สาบุตร   ม. 6/9 37        
26 1319900995126 31753 นางสาว ธีราพร พูนวิเชียร   ม. 6/9 38