รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม Robot

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายพีระพงษ์ มีพวงผล (0899913997)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 35 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800586691 35015 เด็กชาย ภูริภัทร สยามประโคน   ม. 1/3 10        
2 1319800562791 35016 เด็กชาย มาโนชญ์ ธนัยรุ่งโรจน์   ม. 1/3 11        
3 1209702514076 35249 เด็กชาย ฐิติวัชร์ ศรีมะเรือง   ม. 1/9 4        
4 1319800564689 35251 เด็กชาย ปภังกร โชคเพิ่มพูน   ม. 1/9 6        
5 1319800586640 35252 เด็กชาย ปองคุณ บึงไกล   ม. 1/9 7        
6 1319800571456 35253 เด็กชาย ปิยวุฒิ เกษทองหลาง   ม. 1/9 8        
7 1319901274155 35254 เด็กชาย ปุณณภพ ชัยลิ้นฟ้า   ม. 1/9 9        
8 1319800573955 35289 เด็กชาย ไกรวิชญ์ สมานผิว   ม. 1/10 4        
9 1319800532981 34727 เด็กชาย พงษ์ภัทร เภสัชชะ   ม. 2/11 10        
10 5317600010451 33129 นาย ศุภโชค จาง   ม. 4/2 3        
11 1319800480736 35518 นางสาว ปนัดดา ดวงดารา   ม. 4/2 32        
12 1319800475775 33176 นางสาว กรรณิการ์ สวัสดีลาภา   ม. 4/3 26        
13 1319800498511 33225 นางสาว ปรวี ไร่ดี   ม. 4/3 27        
14 1319400048241 35532 นางสาว กัลญารัตน์ จันทร์เพ็ญ   ม. 4/3 36        
15 1319800489415 33301 นางสาว ปรัชญากรณ์ สุวรรณ์   ม. 4/4 26        
16 1319800477425 33337 นางสาว ขวัญนภัส ขุนกระโทก   ม. 4/4 28        
17 1319901113275 35553 นาย รัชภูมิ อุตรชน   ม. 4/5 16        
18 1319800473586 33134 นางสาว กัญชพร วัฒนกูล   ม. 4/5 19        
19 1319800471826 33140 นางสาว ณิชกานต์ หลวงชาติ   ม. 4/5 21        
20 1319800500281 35558 นางสาว เวชิตา จันดา   ม. 4/5 38        
21 1319800480663 33090 นางสาว กฤษติกา วันยุมา   ม. 4/10 29        
22 1319800483956 33108 นางสาว ศรีรัตน์ นาราช   ม. 4/10 33        
23 1449900844569 33147 นางสาว มินรญา โตสกุล   ม. 4/10 35        
24 1319800497213 35614 นางสาว ภัทรธิดา ดวงดารา   ม. 4/10 40        
25 1209301182790 33004 นาย วันปิติ คงสืบชาติ   ม. 4/11 4        
26 1319800475228 33035 นาย เจษฎา ดีสวัสดิ์   ม. 4/11 5        
27 1200901447621 33063 นางสาว ปริยากร สิงห์เงา   ม. 4/11 24        
28 1319800499542 33136 นางสาว เจนจิรา เลือดกุมภา   ม. 4/11 27        
29 1319800502411 33226 นางสาว ปราณปริยา บานฤทัย   ม. 4/11 30        
30 1318700071736 35618 นางสาว ชาลิสา ทองภู   ม. 4/11 37        
31 1319800491550 35619 นางสาว ภรณ์นภัส สิงห์วงค์   ม. 4/11 38        
32 1319800485703 35620 นางสาว อรทัย สุขจันทร์   ม. 4/11 39        
33 1759900477059 34897 นางสาว ธัญ​ลักษณ์​ กิจจา​มาตร​กุล​   ม. 5/10 36        
34 1209000216806 34899 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคพิพัฒน์   ม. 5/10 38        
35 1329901289276 31737 นาย พีรณัฐ อบกลาง   ม. 6/9 16