รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม SPORT INFINITY

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรือง (0902526745)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 24 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1529902412771 35367 เด็กชาย จักราวุธ แก้ววิจิตร   ม. 1/12 2        
2 1309903704891 35372 เด็กชาย มมนพัทธ์ ศิริชัย   ม. 1/12 7        
3 1319800554837 34264 เด็กชาย พชรพงศ์ ชวรัตน์โชติวงศ์   ม. 2/13 7        
4 1319800537771 34267 เด็กชาย พีรภัทร หาญสุวรรณ์   ม. 2/13 10        
5 1319800508207 33893 เด็กชาย กิตติภณ เงางาม   ม. 3/9 2        
6 1319800515777 33894 เด็กชาย โชติวัฒน์ จำปาโพธิ์   ม. 3/9 3        
7 1319800523095 33901 เด็กชาย ปริญญา อาจเอื้อม   ม. 3/9 10        
8 1319800533392 33902 เด็กชาย มโนปกรณ์ นับถือสุข   ม. 3/9 11        
9 1319901233661 33903 เด็กชาย รพีพงศ์ อภัยจิตต์   ม. 3/9 12        
10 1240401202841 33904 เด็กชาย วัชราภิเษก ถนิมกาญจน์   ม. 3/9 13        
11 1319901133314 32958 นาย ฉัตรชนก นโรปการณ์   ม. 4/1 1        
12 1319800503787 32963 นาย ภัทรพงษ์ อวะรัมย์   ม. 4/1 3        
13 1312001038998 33032 นางสาว ไอรดา แก้วชมภู   ม. 4/1 23        
14 1310401249820 33027 นางสาว สุนิษา พิรมนาจ   ม. 4/10 23        
15 1319800476445 33052 นางสาว ชนัญญา จันทร์ละมุนมา   ม. 4/10 25        
16 1129902007144 33057 นางสาว ณิชาภัทร อุสันสา   ม. 4/10 27        
17 1312001038351 33102 นางสาว ธมนวรรณ ที่รัก   ม. 4/10 31        
18 1319800474108 33103 นางสาว นิชานันท์ แหวนวงษ์   ม. 4/10 32        
19 1499900462542 32309 นาย ชิษณุชา จะนันท์   ม. 5/10 1        
20 1319300053987 32357 นาย ภาสกร โสมกุล   ม. 5/10 8        
21 1319800465478 32284 นาย วันชนะ บุญรอด   ม. 5/12 7        
22 1309903268705 32310 นาย ธนะพัฒน์ ลิ้มสุวรรณไชกุล   ม. 5/14 1        
23 1103000195855 32439 นาย สรวิชญ์ นกยูง   ม. 5/14 2        
24 1319800433835 34775 นาย ณัฐวุฒิ สุภาษิต   ม. 5/14 12