รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ (0876418139)

            2. นางพรพิศ บุญมี (0986027023)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 50 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800565791 34941 เด็กหญิง จารุพร สุนทรกูล   ม. 1/1 16        
2 1319800573271 34947 เด็กหญิง ณัทมน ทองบุตร   ม. 1/1 22        
3 1318700101139 34950 เด็กหญิง นงนภัส โสโรมรัมย์   ม. 1/1 25        
4 1319800571499 34965 เด็กหญิง อัญญิกา ฉิมจารย์   ม. 1/1 40        
5 1318300026431 35005 เด็กหญิง สุภัตตรา โกเลือน   ม. 1/2 40        
6 1667900004397 35023 เด็กชาย อนพัช คะเชนทร์กูล   ม. 1/3 18        
7 1319800587581 35109 เด็กหญิง แก้วฟ้า หมายชอบ   ม. 1/5 24        
8 1729900826762 35120 เด็กหญิง พัชรินทร์ สุขชัยศรี   ม. 1/5 35        
9 1319800582971 35131 เด็กชาย ธนเดช ศรีชุมแสง   ม. 1/6 6        
10 1319800579830 35138 เด็กชาย พลยศ ไอยศูรย์   ม. 1/6 13        
11 1319800585708 35146 เด็กชาย อภิวัฒน์ ด้วงกำเนิด   ม. 1/6 21        
12 1319901314378 35149 เด็กหญิง ณิชาภัทร หวีเกตุ   ม. 1/6 24        
13 1759900532815 35153 เด็กหญิง จิรัชญา ศุภกิจณฐภณ   ม. 1/6 28        
14 1319800582911 35162 เด็กหญิง ศุภสุตา หรรษาวงค์   ม. 1/6 37        
15 1839902047611 34318 เด็กชาย คิดบรรจง บุญเกิด   ม. 2/1 1        
16 1319800539927 34321 เด็กชาย ชยานุตาพงษ์ ขาวสระ   ม. 2/1 4        
17 1319800552303 34328 เด็กชาย ศุภกร อินทร์ฉลาด   ม. 2/1 11        
18 1329901575627 34398 เด็กชาย กรวิชญ์ อรัญศักดิ์   ม. 2/3 1        
19 1209702502272 34399 เด็กชาย กลยุทธ สมรื่น   ม. 2/3 2        
20 1319800555418 34413 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ไชยสุข   ม. 2/3 16        
21 1319800543002 34414 เด็กชาย สมภพพิสิษฐ์ สังข์ศรีฤทธิไกร   ม. 2/3 17        
22 1318500039901 34421 เด็กหญิง ชณัณดา พูนสวัสดิ์   ม. 2/3 24        
23 1319901216198 34433 เด็กหญิง สิริจรรยา ทิพย์อักษร   ม. 2/3 36        
24 1319800527457 33822 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ท่วมพุดซา   ม. 3/7 11        
25 1319800525152 33825 เด็กชาย วชิรากรณ์ กองศรี   ม. 3/7 14        
26 1319800505127 33892 เด็กชาย กลทีป์ ปะโนรัมย์   ม. 3/9 1        
27 1309903570711 33896 เด็กชาย ดรัณภพ ใสสว่าง   ม. 3/9 5        
28 1319800508827 33924 เด็กหญิง วรรณพร สมพงษ์   ม. 3/9 32        
29 1319800511445 33992 เด็กหญิง ณปภา รัดหนองขี   ม. 3/11 19        
30 1319901183745 35668 เด็กหญิง อนุธิดา ชนะพันธ์   ม. 3/11 40        
31 1249900831060 33378 นางสาว ชนันธร บวรชาติ   ม. 4/4 32        
32 1319800488991 35557 นางสาว ปาริสา บุญเกิด   ม. 4/5 37        
33 1319800471273 35560 นางสาว สุจิตรา ผิวผ่อง   ม. 4/5 40        
34 1319800459648 32692 นางสาว ธนภรณ์ บุตรไทย   ม. 5/1 29        
35 1319800448611 32697 นางสาว พรธิมา พิมพ์อักษร   ม. 5/1 30        
36 1319800459796 32704 นางสาว สุพัตตรา จำเนียรกูล   ม. 5/1 32        
37 1319800467594 32584 นางสาว ศิริยากร ผิวพะนา   ม. 5/11 28        
38 1119902294755 32768 นางสาว กชพร หอมจันทร์   ม. 5/14 29        
39 1319800451400 34785 นางสาว วรรณิดา แก้วสวาท   ม. 5/14 33        
40 1318500030050 34786 นางสาว ศศินิภา พันธ์ฐาน   ม. 5/14 34        
41 1319800442109 31813 นางสาว ยุวดี หอยมุข   ม. 6/4 15        
42 1319800404584 34130 นางสาว ศิรินทิพย์ นิยมชาติ   ม. 6/4 34        
43 1319800425883 31768 นางสาว สตยากาญจน์ อระชุน   ม. 6/5 13        
44 1319800404461 31940 นางสาว สรัญญา ขำเอนก   ม. 6/5 20        
45 1319800420202 32024 นางสาว ภัทรธิดา นุ่นกลาง   ม. 6/6 21        
46 1319800423325 32057 นางสาว ญาดาวดี เรืองไพศาล   ม. 6/6 22        
47 1319800422892 32157 นางสาว ศิริญากรณ์ แปลงไลย์   ม. 6/6 28        
48 1319800419051 34154 นางสาว วาสนา จัดงูเหลือม   ม. 6/6 38        
49 1319800425875 31857 นางสาว สตยากรณ์ อระชุน   ม. 6/7 13        
50 1319800410959 31941 นางสาว สิรีธร สมัญญา   ม. 6/7 21