รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวดวงพร เทียนทอง (0843417575)

            2. นางสาวพีรญา แก้วศรีหา (0885954691)

            3. นางสาวกัญญมล ชำนาญทาง (0918318127)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 77 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800587492 35006 เด็กชาย จิรสิน ม่วงนาค   ม. 1/3 1        
2 1319800539226 34422 เด็กหญิง ชนัญชิดา เสาวโร   ม. 2/3 25        
3 1319800556180 34436 เด็กหญิง สุณี ฉิมมาลี   ม. 2/3 39        
4 1319800560233 34259 เด็กชาย ชัชวาลย์ บุตรไธสงค์   ม. 2/13 2        
5 1319800535239 34275 เด็กหญิง กานต์สิรี นาคแสง   ม. 2/13 18        
6 1319800548594 34277 เด็กหญิง จิณณพัต ดวงเดือน   ม. 2/13 20        
7 1250101711448 34282 เด็กหญิง ธนพร โปรดสูงเนิน   ม. 2/13 25        
8 1139600507071 34287 เด็กหญิง สุพัตตรา ปิ่นแก้ว   ม. 2/13 30        
9 1104200608879 33597 เด็กหญิง นภัสสร เกียรติประมาณ   ม. 3/1 25        
10 1101801525703 33605 เด็กหญิง วนิดา ศรีโชค   ม. 3/1 33        
11 1319800500371 33639 เด็กหญิง ดากานดา แก้วอำไพนุรักษ์   ม. 3/2 26        
12 1199901170416 33643 เด็กหญิง พลอยเเหวน เพตายนต์   ม. 3/2 30        
13 1319800507774 33644 เด็กหญิง เพชรไพริน คชช้างพะเนา   ม. 3/2 31        
14 1319901164031 33645 เด็กหญิง ภัทรธิดา หาญประเทศ   ม. 3/2 32        
15 1319800519594 33648 เด็กหญิง สิตานันท์ เพ็ชร   ม. 3/2 34        
16 1319800540313 33895 เด็กชาย ณัฏฐชัย โพธิ์ทับไทย   ม. 3/9 4        
17 1104200617592 33898 เด็กชาย ธีรภัทร วิจิตรศักดิ์   ม. 3/9 7        
18 1319800510805 33905 เด็กชาย วุฒิชัย วิเสโส   ม. 3/9 14        
19 1319800504945 33906 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ พยุงเจริญ   ม. 3/9 15        
20 1306600047289 33932 เด็กชาย กิตติภณ พรหมลักษณ์   ม. 3/10 1        
21 1103200131567 33933 เด็กชาย ณัฐชนน ขาวสกุล   ม. 3/10 2        
22 1319901165372 33944 เด็กชาย อติกานต์ อดีตรัมย์   ม. 3/10 13        
23 1319800508428 33955 เด็กหญิง ธนภัทร แก้วฝ่ายนอก   ม. 3/10 25        
24 1139700071208 33957 เด็กหญิง ปฏิมาพร สมประสงค์   ม. 3/10 27        
25 1319901195077 33971 เด็กหญิง ไอศิกา ปิลวาสน์   ม. 3/10 40        
26 1139600452722 33977 เด็กชาย ปวีร์ ปิ่นแก้ว   ม. 3/11 5        
27 1319800513928 34016 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ศรีสุข   ม. 3/12 5        
28 1479300087708 34023 เด็กชาย ภาณุพงศ์ แป้นอาทิตย์   ม. 3/12 12        
29 1319800522307 34026 เด็กชาย วรเมธ วิเศษวงษา   ม. 3/12 15        
30 1319800491479 33298 นางสาว ธัญชนก สีถาพล   ม. 4/2 24        
31 1102003827975 35523 นางสาว ศิริลักษณ์ เหมือนมาตย์   ม. 4/2 36        
32 1319800497248 33055 นางสาว ณวรา ธรรมดา   ม. 4/4 19        
33 1319800489083 33278 นาย ณัฐนนท์ ยวนกูล   ม. 4/8 8        
34 1319800477557 33018 นางสาว ภัทรพร โพธิ์ทอง   ม. 4/12 28        
35 1104400035562 33309 นางสาว สุธาสินี จิตราช   ม. 4/14 10        
36 1319800480469 33300 นางสาว นภัทร สงวนธรรม   ม. 4/14 38        
37 1319800466075 32677 นาย ธามนิธิศ อร่าม   ม. 5/2 5        
38 1319300054410 34809 นางสาว เพชรลดา แทนนคร   ม. 5/2 31        
39 1319800448131 32412 นางสาว พรพรรษา อุปมา   ม. 5/3 23        
40 1309903319091 32313 นาย พัชรวัฒน์ วิพัธครตระกูล   ม. 5/9 2        
41 1104300861819 32317 นาย ภูริทัติ บาลฤทัย   ม. 5/9 4        
42 1309903308014 32325 นางสาว ชุติญา สุทธิธนากูล   ม. 5/9 15        
43 1319800442974 32331 นางสาว ปุณยาพร โพดจะโป๊ะ   ม. 5/9 17        
44 1120300166181 32338 นางสาว วิวิศนันท์ จัตุกูล   ม. 5/9 22        
45 1319800446996 32339 นางสาว วีรัชยาภรณ์ คงด้วง   ม. 5/10 16        
46 1317600018174 32452 นางสาว ปัณฑิตา เทียนทอง   ม. 5/11 21        
47 1319800415403 31868 นาย ธนพัทธ์ คลองนาวัง   ม. 6/3 5        
48 1319800415349 31764 นางสาว รัตติยา อยู่สาโก   ม. 6/3 14        
49 1319800437075 31842 นางสาว ฐิตารีย์ วิชัยรัมย์   ม. 6/3 22        
50 1160301294451 31856 นางสาว ศศิวรรณ บานฤทัย   ม. 6/3 25        
51 1319901022806 31897 นางสาว มนทิรา ไพเราะ   ม. 6/3 27        
52 1419902265213 31757 นางสาว ปิยธิดา จิระโภคานนท์   ม. 6/4 10        
53 1319800419506 31794 นางสาว กัลชุมา เรือโป๊ะ   ม. 6/4 12        
54 1319800418682 31799 นางสาว ฐิตาภรณ์ ศาลางาม   ม. 6/4 13        
55 1319800420466 31817 นางสาว สุพิชญา พูนสวัสดิ์   ม. 6/4 16        
56 1318500026761 31839 นางสาว กิตติมา กองสกุล   ม. 6/4 17        
57 1319800429676 31927 นางสาว ชญาดา ปานวรนุช   ม. 6/4 20        
58 1449900780447 31944 นางสาว อรทัย บัวกด   ม. 6/4 21        
59 1319800434921 31969 นางสาว กนกพร สิทธิพล   ม. 6/4 22        
60 1309801496431 32071 นางสาว หทัยภัทร กลมวงศ์   ม. 6/4 28        
61 1319800446465 34125 นางสาว จุฑามาส อนุรักษ์วงศา   ม. 6/4 30        
62 1319800424917 34126 นางสาว ฐิติยา ดีมีชาติ   ม. 6/4 31        
63 1319800436737 34128 นางสาว วิมพ์วิภา แววไธสง   ม. 6/4 32        
64 1300101280055 34129 นางสาว ศิริธิดา ขุนศักดา   ม. 6/4 33        
65 1103100860745 34132 นางสาว อภิรัญญา ทองเเสง   ม. 6/4 36        
66 1319800424763 34159 นางสาว กรรณิกา สุขมล   ม. 6/4 37        
67 1319800422086 31902 นางสาว สมฤทัย บุญรักษ์   ม. 6/5 17        
68 1319800432839 31970 นางสาว จิรนันท์ หมวดสันเทียะ   ม. 6/5 23        
69 1430301384384 31980 นางสาว ปัทมา พุงกระโทก   ม. 6/5 24        
70 1319800433690 31985 นางสาว วิมลณัฐ ทาทอง   ม. 6/5 26        
71 1319800420601 34134 นางสาว นภัสวรรณ จรรยา   ม. 6/5 31        
72 1319800422540 34138 นางสาว ภคนางค์ กลิ่นหวล   ม. 6/5 34        
73 1319800427720 34140 นางสาว รวีวรรณ กองศักดิ์   ม. 6/5 36        
74 1319800414440 32101 นางสาว ดวงหทัย จันทร์ทอง   ม. 6/6 24        
75 1319800418852 31976 นางสาว นฤมล บุรินรัมย์   ม. 6/7 22        
76 1319800436354 31977 นางสาว ปณิดา พรหมศรี   ม. 6/7 23        
77 1319800439914 31982 นางสาว ปิยฉัตร สุริยกานนท์   ม. 6/7 25