รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายทองใบ สีหะวงษ์ (0836827393)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800580251 35127 เด็กชาย จักรพรรณ์ เทียนวรรณ   ม. 1/6 2        
2 1319800589631 35129 เด็กชาย ชยานันต์ โคตรประทุม   ม. 1/6 4        
3 1319800551820 35130 เด็กชาย ธนโชติ วรรณพงษ์   ม. 1/6 5        
4 1319800590680 35133 เด็กชาย ธีรภัทร ตั้งชาติ   ม. 1/6 8        
5 1319800576181 35135 เด็กชาย ปรวิทย์ สุวรรณหงษ์   ม. 1/6 10        
6 1770600400842 35140 เด็กชาย รัตชมาสต์ เทียนวรรณ   ม. 1/6 15        
7 1319800567262 35141 เด็กชาย วรกิตติ์ จิตหาญ   ม. 1/6 16        
8 1319800567572 35142 เด็กชาย ศดานนท์ ติตะ   ม. 1/6 17        
9 1319800566037 35143 เด็กชาย ศรัณย์ สุริยาเย็น   ม. 1/6 18        
10 1319800542731 34491 เด็กชาย รัฐภูมิ เฉื่อยฉ่ำ   ม. 2/5 14        
11 1319800528585 33612 เด็กชาย กฤษณะ ชาจุหลัน   ม. 3/2 1        
12 3311200245450 33613 เด็กชาย กานต์นิธิ กล่ำนาค   ม. 3/2 2        
13 1319800497035 33614 เด็กชาย จตุรพงค์ อ่อนเขนย   ม. 3/2 3        
14 1319800499101 33616 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สิงหานุวัฒน์   ม. 3/2 5        
15 1110201339151 33623 เด็กชาย วีรเดช คันธะศรี   ม. 3/2 12        
16 1319800473781 33250 นาย ภูริวัฒน์ อ่อนหนองหว้า   ม. 4/8 7        
17 1319800489075 33313 นาย กัลยกร รินทะ   ม. 4/8 10        
18 1319800459419 32358 นาย รัฐกร ตั้งวงษ์เจริญสุข   ม. 5/3 2        
19 1319800449901 32559 นาย ศรัณย์ภัทร ดมอ๊อด   ม. 5/3 16        
20 1319800433347 32509 นาย จิราเมธ คงสืบชาติ   ม. 5/6 4        
21 1319901042751 32640 นาย รัฐศาสตร์ เฉื่อยฉ่ำ   ม. 5/6 9        
22 1319800471702 32644 นาย ศุภกิตติ์ อ๊อดมณโท   ม. 5/7 9        
23 1279900301583 32513 นาย ธีดนัย วันสมบัติเจริญ   ม. 5/14 4        
24 1319800446295 32515 นาย ปัณณวรรธ เริ่มปลูก   ม. 5/14 5        
25 1319800443679 32518 นาย ยุทธนา ยศโสธร   ม. 5/14 6