รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายสัญสีห์ สังขรักษ์ (0979982595)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 55 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800568340 34935 เด็กชาย วสุ มีพวงผล   ม. 1/1 10        
2 1309903683648 34971 เด็กชาย ณัฐการณ์ อินจะบก   ม. 1/2 6        
3 1319800582334 35018 เด็กชาย รัชชานนท์ ชะเอมเทศ   ม. 1/3 13        
4 1318500041736 35053 เด็กชาย ธันวา โยธานันท์   ม. 1/4 8        
5 1319800577004 35171 เด็กชาย ณัฐภัสสร สุขเกษม   ม. 1/7 6        
6 1319800593051 35178 เด็กชาย พรพิพัฒน์ พุ่มสวัสดิ์   ม. 1/7 13        
7 1319800572525 35184 เด็กชาย อดิศักดิ์ โภคทรัพย์   ม. 1/7 19        
8 1329901635646 35186 เด็กชาย อภิรักษ์ ฉกรรจ์ศิลป์   ม. 1/7 21        
9 1319800581281 35187 เด็กชาย อาคเนย์ กลิ่นบุหงา   ม. 1/7 22        
10 1319800576814 35287 เด็กชาย กันต์ธีร์ นิ่มผักแว่น   ม. 1/10 2        
11 1149901131437 35303 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ตะกรุดแจ่ม   ม. 1/10 18        
12 1319800572436 35432 เด็กชาย กฤตเมธ พันธ์งาม   ม. 1/14 1        
13 1319800563836 35440 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ไกรพะเนาว์   ม. 1/14 9        
14 1319800568781 35441 เด็กชาย ปิยังกูร นาถาบำรุง   ม. 1/14 10        
15 1103101074859 35447 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ มีทอง   ม. 1/14 16        
16 1319800573459 35464 เด็กหญิง วิมลศิริ วงศ์ไธสง   ม. 1/14 33        
17 1319800538734 34323 เด็กชาย บุญริศทร์ ดาทอง   ม. 2/1 6        
18 1319800533139 34402 เด็กชาย ชินโชติ สังขรักษ์   ม. 2/3 5        
19 1101501395758 34409 เด็กชาย วีรภัทร์ นาดี   ม. 2/3 12        
20 1319800541956 34410 เด็กชาย วีระพงษ์ วงสารี   ม. 2/3 13        
21 1319800544661 34411 เด็กชาย ศรายุทธ หลอดทอง   ม. 2/3 14        
22 1319800556538 34482 เด็กชาย ธนโชติ เฉลิมศิลป์   ม. 2/5 5        
23 1319800552583 35660 เด็กชาย ณัชนันท์ วัชพืช   ม. 2/5 20        
24 1319800546664 34520 เด็กชาย ชลลกรณ์ นุชสาย   ม. 2/6 3        
25 1319800522269 34522 เด็กชาย ณัฐชานนท์ ใคร่กระโทก   ม. 2/6 5        
26 1319800553989 34526 เด็กชาย ธนกฤต ฮาเล่ย์   ม. 2/6 9        
27 1319800558158 34529 เด็กชาย ปัญญา ศรีลากูล   ม. 2/6 12        
28 1319901237039 34530 เด็กชาย ภัทรบดี คงสกุล   ม. 2/6 13        
29 1319800552010 34537 เด็กชาย ศิริศักดิ์ เยียวรัมย์   ม. 2/6 20        
30 1319800547130 34538 เด็กชาย สถาพร จันทร์ราตรี   ม. 2/6 21        
31 1319800558948 34559 เด็กชาย กันทรากร ศิลา   ม. 2/7 2        
32 1319800545536 34565 เด็กชาย ธนกรณ์ ทองสุข   ม. 2/7 8        
33 1101801585102 34579 เด็กชาย วุฒิกานต์ ชอบรัมย์   ม. 2/7 22        
34 1319800518920 33853 เด็กชาย จิรายุ แสนสุข   ม. 3/8 2        
35 1319800513189 33856 เด็กชาย ณัฏฐศรัณยุ์ นาคปทุมมา   ม. 3/8 5        
36 1319800507162 33857 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ กาญจนะ   ม. 3/8 6        
37 1311800059154 33858 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พชสิทธิ์   ม. 3/8 7        
38 1319800527392 33863 เด็กชาย นำโชค งามนวล   ม. 3/8 12        
39 1319800524946 33866 เด็กชาย ปริวัฒน์ พลเลื่อย   ม. 3/8 15        
40 1319901204297 33867 เด็กชาย ปาณชัย เงาะเศษ   ม. 3/8 16        
41 1100401380910 33868 เด็กชาย พัสกร โพธิ์สีสม   ม. 3/8 17        
42 1319800511356 33871 เด็กชาย ภาณุภัทร เพชรกระโทก   ม. 3/8 19        
43 1319800509629 33872 เด็กชาย รณรวีร์ ศิลา   ม. 3/8 20        
44 1319800513120 33874 เด็กชาย สายฟ้า วาปีเก่า   ม. 3/8 22        
45 1319800525667 33876 เด็กชาย อชิรวัฒน์ ดีด้วยชาติ   ม. 3/8 24        
46 1319800530067 33877 เด็กชาย อัฐฎากร มีศิริ   ม. 3/8 25        
47 7319800013011 35550 นาย นิธิกร หลาง   ม. 4/5 13        
48 1319901017471 32554 นาย นรากร สัญจร   ม. 5/6 5        
49 1319800444772 32563 นาย สรวิชญ์ เสาวพันธ์   ม. 5/7 2        
50 1319800409870 32003 นาย ยุทธศักดิ์ อรชุน   ม. 6/8 7        
51 1319800425018 32050 นาย อภิรักษ์ อินทร์ชื่น   ม. 6/8 11        
52 1319800424836 34167 นาย ธีรพล มาประจวบ   ม. 6/8 24        
53 1104200440323 34174 นาย วัฒธนัย จัตุกูล   ม. 6/8 30        
54 1318500029329 34175 นาย ศรัณย์ มงคลเมือง   ม. 6/8 31        
55 1319800430275 34921 นาย พิชิตพงศ์ ศรีวงษา   ม. 6/8 37