รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ (0894217666)

            2. นางสาวศรุดา ศรีนาค (0818797937)

            3. นางสาวอารีย์ นาคนางรอง (0637161444)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 62 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1399900368121 34991 เด็กหญิง ณิชกานต์ โล่นารายณ์   ม. 1/2 26        
2 1319800568498 35003 เด็กหญิง สิรินดา มีแย้มภักดิ์   ม. 1/2 38        
3 1319800566291 35106 เด็กชาย อัษฎาวุธ โนงระฆัง   ม. 1/5 21        
4 1319800585678 35110 เด็กหญิง จิรินทร์พร มีมุข   ม. 1/5 25        
5 1319800585856 35111 เด็กหญิง เจริญรัตน์ คำสุข   ม. 1/5 26        
6 1209000484312 35112 เด็กหญิง ชนิภา ชลวาณิช   ม. 1/5 27        
7 1209301228072 35114 เด็กหญิง ณัชยา สุวรรณชัยรบ   ม. 1/5 29        
8 1418000118623 35115 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ลุนชัยภา   ม. 1/5 30        
9 1319800564166 35117 เด็กหญิง เนตรนภา หลับรัมย์   ม. 1/5 32        
10 1319800574617 35118 เด็กหญิง ปฏิมาพร จังอินทร์   ม. 1/5 33        
11 1319800574358 35119 เด็กหญิง พรรณพฤกษา สวัสดี   ม. 1/5 34        
12 1319800582903 35124 เด็กหญิง สุพิชญา โพธิ์ใต้   ม. 1/5 39        
13 1311700053731 35147 เด็กชาย อมรพันธ์ หาญปัญญา   ม. 1/6 22        
14 1319800583411 35228 เด็กหญิง เขมิกา ถาวรนิติภาพ   ม. 1/8 23        
15 1319800574544 35233 เด็กหญิง ปราณปรียา เทียรทอง   ม. 1/8 28        
16 1319800579155 35234 เด็กหญิง ปาริฉัตร สรหงษ์   ม. 1/8 29        
17 1319800591651 35241 เด็กหญิง สิรีวัลย์​ พรหมกูล   ม. 1/8 36        
18 1319800564581 35243 เด็กหญิง สุวนันท์ ขยายวงค์   ม. 1/8 38        
19 1139000011601 35475 เด็กชาย ธีรเดช เพ็ชรรุขา   ม. 1/15 4        
20 1319800572088 35484 เด็กชาย ศรศักดิ์ สิงอุดม   ม. 1/15 13        
21 1319800573645 35490 เด็กหญิง เจริญรัตน์ พันธ์สาง   ม. 1/15 19        
22 1199901295669 35506 เด็กหญิง มัลลิกา จีนโน   ม. 1/15 35        
23 1319800551188 34404 เด็กชาย ธันวากร ลาสองชั้น   ม. 2/3 7        
24 1319800544645 34406 เด็กชาย น้ำข้าว คิดการ   ม. 2/3 9        
25 1319800554829 34505 เด็กหญิง ภัสรดา จันทร์ทอง   ม. 2/5 27        
26 1301502146407 34511 เด็กหญิง วัชราภรณ์ แสนสุข   ม. 2/5 33        
27 1200901508167 34521 เด็กชาย ชิญพัฒน์ ภูมิไพร   ม. 2/6 4        
28 1309903591506 34523 เด็กชาย ณัฐณกร มาพร   ม. 2/6 6        
29 1319800542286 34524 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แพ่งนคร   ม. 2/6 7        
30 1319800539684 34527 เด็กชาย ธนพัฒน์ เฉื่อยฉ่ำ   ม. 2/6 10        
31 1319800542791 34531 เด็กชาย ภูมิรพี ศิริเมฆา   ม. 2/6 14        
32 1319800546192 34532 เด็กชาย ภูริวัฒน์ จันทรคาต   ม. 2/6 15        
33 1779800347471 34533 เด็กชาย ภูวษิณ ครรไลรักษ์   ม. 2/6 16        
34 1319800538866 34539 เด็กชาย สุปานชัย จงกล   ม. 2/6 22        
35 1319800536979 34540 เด็กชาย อนพัช บุตรเรือง   ม. 2/6 23        
36 1318300024790 34619 เด็กชาย วีรวัฒน์​ คะเชนรัมย์   ม. 2/8 22        
37 1319800542740 34703 เด็กหญิง นฤมล อุไรรัมย์   ม. 2/10 26        
38 1319800561060 34707 เด็กหญิง ประภัสสร ป่าแฝก   ม. 2/10 30        
39 1110101278915 33576 เด็กชาย ธนกร หาญสุวรรณ   ม. 3/1 5        
40 1309903529240 33583 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ท่าดี   ม. 3/1 12        
41 1319800506611 33591 เด็กหญิง คุณัญญา คงตระการ   ม. 3/1 20        
42 1319800520215 33752 เด็กหญิง กรวรรณ นาชิน   ม. 3/5 20        
43 1319800516668 33755 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชูอิฐจีน   ม. 3/5 22        
44 1319800500656 33773 เด็กชาย กวี โตภาณุรักษ์กุล   ม. 3/6 2        
45 1319800505143 33780 เด็กชาย ปรวิทย์ เรืองมณี   ม. 3/6 9        
46 1319800523214 33789 เด็กชาย สุรสิทธิ์ กันญาพันธ์   ม. 3/6 18        
47 1319800517907 33795 เด็กหญิง ณัฐฌา ปานชิวหา   ม. 3/6 23        
48 1319800518687 33797 เด็กหญิง นรภัทร ดำพงษ์   ม. 3/6 25        
49 1101700441792 33798 เด็กหญิง นิรัชพร สุขลาภ   ม. 3/6 26        
50 1319800520321 33799 เด็กหญิง บุริตา บุญรักษ์   ม. 3/6 27        
51 1318500035884 33804 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ วิเชียร   ม. 3/6 32        
52 1319800527490 33805 เด็กหญิง รัชฎ์ชลัย พลแสน   ม. 3/6 33        
53 1319800522129 33808 เด็กหญิง สาริกา กลิ่นสุคนธ์   ม. 3/6 36        
54 1319800505071 33809 เด็กหญิง สาวินี วีจันทร์   ม. 3/6 37        
55 1319800509599 33810 เด็กหญิง สิริกานต์ ชํานาญเชื้อ   ม. 3/6 38        
56 1319800529522 33826 เด็กชาย วรวัตร นาคินทร์ชาติ   ม. 3/7 15        
57 1319800515505 33984 เด็กชาย อภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง   ม. 3/11 11        
58 1309903538940 33995 เด็กหญิง ธนิดา ลิ้มโฆษิต   ม. 3/11 22        
59 1319800517770 34009 เด็กหญิง สุภัสสร จีนชาติ   ม. 3/11 36        
60 1348900153833 35545 นางสาว ทิพย์สุดา ภู่ระหงษ์   ม. 4/4 37        
61 1319800478634 33010 นางสาว เขมจิรา ศิริถาวรวงศ์   ม. 4/9 18        
62 1103704161966 33316 นาย ชัยอนันต์ ทองดา   ม. 4/14 1