รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ (0810370533)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1101700474691 35010 เด็กชาย ธนบัตร ชาณุวัฒน์   ม. 1/3 5        
2 1319800565464 35020 เด็กชาย ศุภโชค ยอดสำโรง   ม. 1/3 15        
3 1319800574901 35266 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ แตงพรม   ม. 1/9 21        
4 2310401058917 35448 เด็กชาย สองเมือง อิ้วชุมแสง   ม. 1/14 17        
5 1319800540186 34393 เด็กหญิง ฟาริดา แสนเดช   ม. 2/2 36        
6 1319800533864 33603 เด็กหญิง มนัสนันท์ นาคนวล   ม. 3/1 31        
7 1319800513243 33608 เด็กหญิง สิริกร โตคีรี   ม. 3/1 36        
8 1319800487897 35534 นางสาว ธิดาทิพย์ หอมโลก   ม. 4/3 38        
9 1319800453992 32407 นางสาว ณัฐนิชา คุณศรีเมฆ   ม. 5/3 22        
10 1319800447976 32425 นางสาว สุพรรษา นามมงคล   ม. 5/3 24        
11 1309903289915 32615 นางสาว ปูศิณา อนุโชติ   ม. 5/3 31        
12 1749901010839 31986 นางสาว ศิริวรรณ ชัยสน   ม. 6/4 24        
13 1319800415667 34131 นางสาว สุกัญญา พูนสวัสดิ์   ม. 6/4 35        
14 1319800424674 31879 นาย สหรัฐ งามเลิศ   ม. 6/8 5        
15 1319800423406 32130 นาย วัชรากร พรชัยภูมิ   ม. 6/8 20        
16 1199901006390 34163 นาย จิรานุวัฒน์ ธนะศรี   ม. 6/8 23        
17 1306200039521 31694 นาย ภูมินทร์ พรมสาร   ม. 6/10 3        
18 1479900683247 31696 นาย รัฐกร เทพารักษ์   ม. 6/10 4        
19 1100801525583 31774 นาย ขจรยศ ตู่กระโทก   ม. 6/10 8        
20 1329901294598 31830 นาย พลกฤต ไกยราช   ม. 6/10 10        
21 1729900666706 34181 นาย อรรถสาร ทิพเนตร   ม. 6/10 13        
22 1319800414733 31703 นางสาว กัญญ์วรา ทองมะเริง   ม. 6/10 15        
23 1319800441641 31707 นางสาว จุฬาลักษณ์ มีศิริ   ม. 6/10 16        
24 1318700037465 31716 นางสาว นภัสชนก ดวงดี   ม. 6/10 18        
25 1319800408415 34186 นางสาว ศศิธร พันธ์จันดี   ม. 6/10 34