รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������ ��������� ������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง (0994901213)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1329901635107 35477 เด็กชาย พนธกร เถาว์ชาลี   ม. 1/15 6        
2 1319800584850 35478 เด็กชาย พีรสิทธิ์ กาวี   ม. 1/15 7        
3 1319800575176 35486 เด็กชาย อชิรวิทย์ เลิศอุทัย   ม. 1/15 15        
4 1103200166034 34673 เด็กหญิง ภูริชญา ขาวสกุล   ม. 2/9 36        
5 1319800554985 34676 เด็กหญิง สุปภา สุภินันท์   ม. 2/9 39        
6 1319800461448 34804 นางสาว จีรนันท์ สาบุตร   ม. 5/2 27        
7 1312001037321 34806 นางสาว บุญยาพร วงศ์มั่น   ม. 5/2 29        
8 1319800444934 34807 นางสาว ปฏิมากร แก่นพรม   ม. 5/2 30        
9 1110201302281 34811 นางสาว รัชดา ยังสืบชาติ   ม. 5/2 33        
10 1730601284552 34812 นางสาว สุกัญญา เทียบแสง   ม. 5/2 34        
11 1319800455511 34813 นางสาว สุฐิตา เอี่ยมรัมย์   ม. 5/2 35        
12 1319800455651 34815 นางสาว อัญฉริญาพร บรรเทาบุญ   ม. 5/2 37        
13 1319800452554 34922 นางสาว กฤษณา โชติรัมย์   ม. 5/2 38        
14 1319800459541 32494 นางสาว ธีรดา กุลสิงห์   ม. 5/7 17        
15 1319800456991 32575 นางสาว ปณิดาภา คงกำเนิด   ม. 5/7 18        
16 1319800439981 34097 นาย ธนภัทร แปลงอาวุธ   ม. 6/2 6        
17 1318500029825 31858 นางสาว สโรชา สิทธิ   ม. 6/2 13        
18 1319800431123 32098 นางสาว ชนัญญ์ธนิษฐ์ โนนสันเทียะ   ม. 6/2 19        
19 1319800422850 32108 นางสาว ลลิตวดี ทองดี   ม. 6/2 21        
20 1709800451295 34101 นางสาว ชุติกาญจน์ มีสอน   ม. 6/2 31        
21 1312300052691 34104 นางสาว ปิยาพร เพ็งบุญโสม   ม. 6/2 34        
22 1319800428343 34106 นางสาว พรพิมล จีนเกิด   ม. 6/2 36        
23 1319800415578 34107 นางสาว ภาณุมาส วิเศษฤทธิ์   ม. 6/2 37        
24 1319800414491 32124 นาย ธีมากร ทรายสุวรรณ   ม. 6/7 8        
25 1319800414067 31848 นางสาว ประกายกาญจน์ ไกรพะเนาว์   ม. 6/7 11