รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางภารดี สิทธิศาสตร์ (0970192148)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 23 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800581346 35268 เด็กหญิง ทิวาพร ศรีวิวัฒน์   ม. 1/9 23        
2 1319800585864 35386 เด็กหญิง ปภัสสร ดำนอก   ม. 1/12 21        
3 1319800534640 34376 เด็กหญิง ขนิษฐา สิทธิกาล   ม. 2/2 19        
4 1800400411963 34622 เด็กหญิง กนกนิภา แต้มจันทร์   ม. 2/8 25        
5 1800901360296 34623 เด็กหญิง กรภัทร์ ภูบาล   ม. 2/8 26        
6 1319800555671 34632 เด็กหญิง รัสรินทร์ สิงห์วงค์   ม. 2/8 35        
7 1319800525837 34634 เด็กหญิง ศรัญรัตน์ ชำนาญกลาง   ม. 2/8 37        
8 1319800539340 34712 เด็กหญิง วริศรา บัวเขียว   ม. 2/10 35        
9 1319800521068 34020 เด็กชาย ปุณณภพ อมรชัยศักดา   ม. 3/12 9        
10 1100401331366 32981 นางสาว ปวริศา รักสัตย์   ม. 4/1 20        
11 1309903408442 32991 นางสาว อัยย์ธิชา จารุสุทธิประภา   ม. 4/1 22        
12 1319800474680 33190 นางสาว อภิชญา ชุมพล   ม. 4/2 21        
13 1319800491886 33125 นาย รชต สลับศรี   ม. 4/4 4        
14 1319800481554 33322 นาย ธนภัทร เทียนวรรณ   ม. 4/4 13        
15 1319800464340 35540 นาย สรานนท์ พ่วงทอง   ม. 4/4 17        
16 1319901103644 32952 นางสาว ลติชล ชาลีวรรณ   ม. 4/10 18        
17 1319800501261 32956 นางสาว อรปรียา นามวิชา   ม. 4/11 21        
18 1319800449707 32599 นาย ภัคพงศ์ กมลจิตร   ม. 5/7 5        
19 1319800463718 34866 นาย วิทยา ดอนปัญญา   ม. 5/7 13        
20 1239900420175 34882 นางสาว วีรวรรณ กันยายน   ม. 5/7 38        
21 1103704020751 34883 นางสาว อาทิตญา ชิดนอก   ม. 5/7 39        
22 1749700117245 34869 นางสาว วราภรณ์ นกไธสง   ม. 5/7 40        
23 1319800461171 34886 นางสาว กานต์สิรี สนตะเถร   ม. 5/8 33