รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������������� (������������������������������������������)

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวพรวดี มีเชื้อ (0810690126)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 24 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319901275691 34966 เด็กชาย กฤษฎิ์นัย สายสว่าง   ม. 1/2 1        
2 1129701473415 34967 เด็กชาย กิตติกวิน ป้องแก้ว   ม. 1/2 2        
3 1319800592887 34972 เด็กชาย ธนภัทร ศรีราชัย   ม. 1/2 7        
4 1319800589703 34979 เด็กชาย ภาคิน อุบลเผื่อน   ม. 1/2 14        
5 1319800569796 34982 เด็กชาย สืงหรัตน์ เครือบคนโท   ม. 1/2 17        
6 1319800575010 35051 เด็กชาย ธนสาร นุ่นเนื้อทิพย์   ม. 1/4 6        
7 1319800594227 35132 เด็กชาย ธรรมปภณ ชิ้นทอง   ม. 1/6 7        
8 1319800585996 35136 เด็กชาย ปราบดา ระวังพรมราช   ม. 1/6 11        
9 1319800590990 35145 เด็กชาย ศุภกิจ อุไรพันธ์   ม. 1/6 20        
10 1119701202381 35295 เด็กชาย พงศกร ชูอิฐจีน   ม. 1/10 10        
11 1103704422824 35666 เด็กชาย ศิวดล จูกูล   ม. 2/4 14        
12 1319800540593 34483 เด็กชาย ธนพนธ์ กรรโณ   ม. 2/5 6        
13 1318700094809 34499 เด็กหญิง จิรภิญญา สุดหอม   ม. 2/5 22        
14 1339000074261 34501 เด็กหญิง ทิวาภรณ์ บุดดีเคน   ม. 2/5 24        
15 1319800542260 34504 เด็กหญิง พลอยวิไลวรรณ์ บ่อไทย   ม. 2/5 26        
16 1319800556791 34506 เด็กหญิง รวิกานติ์ บุญเขื่อง   ม. 2/5 28        
17 1319800545421 34512 เด็กหญิง วานิสา อาจบุรายณ์   ม. 2/5 34        
18 1319800546028 34515 เด็กหญิง สุภาวดี สงค์นางรอง   ม. 2/5 37        
19 1319901257145 34516 เด็กหญิง อชิรญา มีกระใจ   ม. 2/5 38        
20 1319800507928 33942 เด็กชาย วิชญะ กัญญาพันธ์   ม. 3/10 11        
21 1319800527864 33976 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ยิ้นรัมย์   ม. 3/11 4        
22 1319800512727 33980 เด็กชาย วรกฤต ยิ่งยง   ม. 3/11 7        
23 1319800510031 33982 เด็กชาย สรวิชญ์ พูดเพราะ   ม. 3/11 9        
24 1309903513688 33983 เด็กชาย สหัสชัช จึงตระกูลวัฒนะ   ม. 3/11 10