รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������� ��������������� ���������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์ (044631685)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 17 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800562066 34699 เด็กหญิง ณิชาภัทร หมั่นคำ   ม. 2/10 22        
2 1319800553521 34704 เด็กหญิง นลินญา นิวาสรัมย์   ม. 2/10 27        
3 1480301234153 33642 เด็กหญิง พรทิตา กริดกลาง   ม. 3/2 29        
4 1319800495474 33053 นางสาว ชนิตรา ทองโคตร์   ม. 4/3 18        
5 1318500032567 33127 นาย วรากร ทักขิโน   ม. 4/4 5        
6 1319800488516 33128 นาย วีรภัทร ขำวงค์   ม. 4/4 6        
7 1319800492157 35542 นางสาว ธันทิวารัตน์ โยงกระโทก   ม. 4/4 34        
8 1319800477255 35547 นางสาว พิริษา พิมพ์อักษร   ม. 4/4 39        
9 1319800487579 35548 นางสาว สตรีรัตน์ เนาวบุตร   ม. 4/4 40        
10 1319800500761 33359 นาย ธนพงษ์ วงษา   ม. 4/6 11        
11 1319800479266 33363 นาย ปริพัตร์ เพิ่มชาติ   ม. 4/6 12        
12 1319800485819 35565 นาย ยุทธนา มหาเขตต์   ม. 4/6 17        
13 1129800163210 33216 นางสาว เกษรินทร์ วิเลิศลัยกุล   ม. 4/6 24        
14 1319800491177 35572 นางสาว ธัญญา เรืองปะคำ   ม. 4/6 35        
15 1319800496586 35573 นางสาว มัลลิกา สิงห์ทอง   ม. 4/6 36        
16 1319800483557 33293 นางสาว กัญยารัตน์ เลิศกระโทก   ม. 4/7 28        
17 1319800492904 33200 นาย ชินดนัย เทพเทียม   ม. 4/14 4