รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ (0818797996)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800577934 35014 เด็กชาย ภัทรรัฐกุล ชัยโรจนศักดิ์   ม. 1/3 9        
2 1319901311069 35073 เด็กหญิง ณัฐณิกา สุภีคำ   ม. 1/4 28        
3 1319800585562 35075 เด็กหญิง นภัสสร วิไลราญ   ม. 1/4 30        
4 1319800584957 35081 เด็กหญิง ฟ้าใส เหมาสีหมึก   ม. 1/4 36        
5 1319800563984 35156 เด็กหญิง ปภัสสร เศษวงศ์   ม. 1/6 31        
6 1319800590019 35160 เด็กหญิง ศิริวรรณ ยอดพรหม   ม. 1/6 35        
7 1309903742750 35378 เด็กหญิง ชนัดดา วัฒนกุล   ม. 1/12 13        
8 1319800579350 35385 เด็กหญิง ธิญาดา โททัย   ม. 1/12 20        
9 1319800565081 35387 เด็กหญิง แพรวไพลิน อะช่วยรัมย์   ม. 1/12 22        
10 1319800573611 35390 เด็กหญิง พาขวัญ สายสิงห์   ม. 1/12 25        
11 1319800544840 34625 เด็กหญิง ญารินดา กลมกลาง   ม. 2/8 28        
12 1319901061828 34630 เด็กหญิง ปุณณดา ปรีชามานะเอก   ม. 2/8 33        
13 1319800536944 34637 เด็กหญิง อลังตา แกมขุนทด   ม. 2/8 40        
14 1319800546851 34247 เด็กหญิง นภัสวรรณ เจริญพงศ์อนันต์   ม. 2/12 26        
15 1318700083271 34248 เด็กหญิง เบญญทิพย์ วงค์บาตร   ม. 2/12 27        
16 1319800535450 34255 เด็กหญิง วรินทร ศิริเมฆา   ม. 2/12 34        
17 1319800551579 34256 เด็กหญิง วริศรา ดวงมั่น   ม. 2/12 35        
18 1319800517389 33709 เด็กชาย วีรวัฒน์ ดวงศรี   ม. 3/4 17        
19 1319800526264 33754 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มัสรินทร์   ม. 3/5 21        
20 1319800521432 33925 เด็กหญิง ศิรินันท์ ทับทิมงาม   ม. 3/9 33        
21 1319800526540 33927 เด็กหญิง สุรภา อาภรณ์พงษ์   ม. 3/9 35        
22 1319901165232 33996 เด็กหญิง ธมน สิทธิศาสตร์   ม. 3/11 23        
23 1319800451612 34828 นางสาว จีรภิญญา ค่ากระโทก   ม. 5/4 29        
24 1319800445396 34835 นางสาว ปณิตา สุภาพ   ม. 5/4 36        
25 1319800458650 34901 นางสาว สุขศิริ จำปาทอง   ม. 5/10 39