รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางพลอยพรรณ วิภาหัสน์ (0956964426)

            2. นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม (0839664305)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 48 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800539099 34223 เด็กชาย ชาลีวุฒิ ชาลีวรรณ์   ม. 2/12 2        
2 1319901213334 34224 เด็กชาย แทนคุณ ไชยเสนา   ม. 2/12 3        
3 1103400153912 34230 เด็กชาย พิพัฑฒ์ วิกรเมศกุล   ม. 2/12 9        
4 1319901205731 34232 เด็กชาย วชิรวิชญ์ หรบรรพ์   ม. 2/12 11        
5 1319800549183 34240 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จันทร์สว่าง   ม. 2/12 19        
6 1319901211471 34249 เด็กหญิง ปาณิสรา ดวงจันทา   ม. 2/12 28        
7 1104200646410 33899 เด็กชาย นัชวินท์ ตระกูลไตรพฤกษ์   ม. 3/9 8        
8 1319800518130 33900 เด็กชาย ปรัตถกร ใจแสน   ม. 3/9 9        
9 1319800503680 33909 เด็กหญิง กรกช คำปลิว   ม. 3/9 18        
10 1139600462914 33910 เด็กหญิง กานต์ชนิต รักกิจ   ม. 3/9 19        
11 1319800517931 33913 เด็กหญิง ณัฐณิชา พัชนี   ม. 3/9 22        
12 1319800507308 33919 เด็กหญิง ปรียาภัทร พินิจนาม   ม. 3/9 28        
13 1319800509319 33926 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ ไชยชาติ   ม. 3/9 34        
14 1319800512905 34012 เด็กชาย กองธรรม เวชชศาสตร์   ม. 3/12 1        
15 1319901195611 34014 เด็กชาย ฆนฤต จันทร์ศิริ   ม. 3/12 3        
16 1319800525047 34015 เด็กชาย ชัชพิภูมิ์ ชัยเศรษฐศิริ   ม. 3/12 4        
17 1319901160826 34017 เด็กชาย ณัฐดนัย บุญปลีก   ม. 3/12 6        
18 1319800522471 34018 เด็กชาย นิธินันท์ คงสอดทรัพย์   ม. 3/12 7        
19 1469900788090 34019 เด็กชาย ปณวรรธน์ บุญมาพบ   ม. 3/12 8        
20 1319800529662 34021 เด็กชาย พฤกษ์ จันทร์สันเทียะ   ม. 3/12 10        
21 1319800512131 34022 เด็กชาย ภัทรพล สุชนพงศ์   ม. 3/12 11        
22 1103400130289 34024 เด็กชาย รัตนชัย วิกรเมศกุล   ม. 3/12 13        
23 1309903518876 34025 เด็กชาย วรเมธ ลัดดาอาชชวะ   ม. 3/12 14        
24 1319800515769 34029 เด็กหญิง จรรยาภรณ์ โล่ห์นารายณ์   ม. 3/12 17        
25 1309903533182 34030 เด็กหญิง จรัญญพร จันทร์แดง   ม. 3/12 18        
26 1319800504767 34031 เด็กหญิง จิรประภา ทองนอก   ม. 3/12 19        
27 1319800529042 34032 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ ส่งศรี   ม. 3/12 20        
28 1209601579482 34033 เด็กหญิง ฐิติวรดา ดายกระโทก   ม. 3/12 21        
29 1319800508231 34034 เด็กหญิง ณิชมน ดีเกษม   ม. 3/12 22        
30 1319800537509 34036 เด็กหญิง ธัญรดา ตึดสันโดษ   ม. 3/12 24        
31 1309903535410 34037 เด็กหญิง นารีรัตน์ สาระชาติ   ม. 3/12 25        
32 1309903488926 34038 เด็กหญิง ปีย์รดา วรรณรักษ์   ม. 3/12 26        
33 1319800525942 34039 เด็กหญิง รติมา อยู่สาโก   ม. 3/12 27        
34 1104700156381 34040 เด็กหญิง ศุชานี วิเศษชัย   ม. 3/12 28        
35 1319800508029 34041 เด็กหญิง สุจิรา จันทศร   ม. 3/12 29        
36 1119902379343 34043 เด็กหญิง อภิญญา ชินเพ็ชร   ม. 3/12 31        
37 1319800515068 34044 เด็กหญิง อรอมล เทศสวัสดิ์วงศ์   ม. 3/12 32        
38 1309903502911 34046 เด็กหญิง อาทิตยา วัฒนกุล   ม. 3/12 34        
39 1319800499925 33083 นาย พงศธร เซ็นปักธงชัย   ม. 4/5 3        
40 1749800359305 31659 นางสาว กมลชนก เเก้วยงกฎ   ม. 6/1 11        
41 1319800423953 32029 นางสาว ศศิญา โสรัมย์   ม. 6/1 21        
42 1319800416981 34086 นางสาว กฤษณา ภาษาสุข   ม. 6/1 30        
43 1319800424071 31744 นางสาว กรรณิการ์ สอวิหค   ม. 6/9 36        
44 1319800436028 31717 นางสาว นิรมล ชัยวารี   ม. 6/10 19        
45 1319900977365 31726 นางสาว อรนิช เกษรนวล   ม. 6/10 20        
46 1319800433193 31936 นางสาว ประภาพรรณ สิงห์โตหิน   ม. 6/10 28        
47 1319800431182 31984 นางสาว แพรวา เวียงหฤทัย   ม. 6/10 29        
48 1319800420890 31750 นางสาว ณภัทร พัชนี   ม. 6/11 26