รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางประภาพร คนชุม (0844759025)

            2. นางสิริวิภา ปิงรัมย์ (0830267871)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 46 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1104301180963 35070 เด็กหญิง กัลยารัตน์ มุกระทำ   ม. 1/4 25        
2 1319800536766 34668 เด็กหญิง พิมพ์ภารดา รัชอินทร์   ม. 2/9 31        
3 1319800513570 33987 เด็กหญิง ชนกนันท์ พลเศษ   ม. 3/11 14        
4 1319800502853 34002 เด็กหญิง ลภัสรดา ดีสวัสดิ์   ม. 3/11 29        
5 1319800522340 34003 เด็กหญิง วัลนิสา คงหา   ม. 3/11 30        
6 1319901208187 35662 เด็กหญิง ปภาดา แก้วบุญเรือง   ม. 3/11 39        
7 1319800481015 33187 นางสาว ศิรภัสสร ศิริพิพัฒน์ถาวร   ม. 4/1 26        
8 1319800501351 33299 นางสาว ธัญญ์พิชชา ศรีมะเรือง   ม. 4/1 34        
9 1318500033342 35513 นางสาว วีรินทรา อาษามนต์   ม. 4/1 42        
10 1103704113317 33119 นาย ปรมัตถ์ มะเสนา   ม. 4/8 1        
11 1319800502021 35596 นาย นิติธร เสือชุมแสง   ม. 4/8 17        
12 1319800502241 35597 นาย ศิริกร เจริญหมื่น   ม. 4/8 18        
13 1319800490880 35604 นางสาว วราภรณ์ กิจสีสุข   ม. 4/8 37        
14 1319800501814 35605 นางสาว สิรินภัส ชาดี   ม. 4/8 38        
15 1319800496501 33043 นาย ปิติกร หล่อแหลม   ม. 4/9 9        
16 1459901206337 33019 นางสาว มนัสวี ชาติเพชร   ม. 4/9 22        
17 1319800493668 33025 นางสาว สิรดา ฝากประโคน   ม. 4/9 27        
18 1319800493510 33065 นางสาว พรปวีณ์ ไชยวชิรวิทย์   ม. 4/9 32        
19 1319800499810 33067 นางสาว พิชญาวรรณ จันทร์มณี   ม. 4/9 33        
20 1319901126580 32985 นางสาว พราวขวัญ ชื่นพิมาย   ม. 4/11 23        
21 1319901129708 33297 นางสาว ธวัลรัตน์ สายชุมดี   ม. 4/11 33        
22 1319800449502 32784 นางสาว ศิริยาพร จีนชาติ   ม. 5/1 33        
23 1219901031351 34793 นางสาว ฐิตาพร โยแก้ว   ม. 5/1 35        
24 1319800461715 34796 นางสาว รินลดา เรืองจำรัส   ม. 5/1 38        
25 1319800433720 34802 นาย อัฎสราวุฒิ ภาษี   ม. 5/2 8        
26 1479300063019 32383 นางสาว วราพร อภิชาติตังสกุล   ม. 5/2 11        
27 1200901418893 32454 นางสาว พิมพ์ชนก คงปัญญา   ม. 5/2 14        
28 1669900561093 32464 นางสาว โศจิรัตน์ ไทยภูมิ   ม. 5/2 17        
29 1319800462355 32737 นางสาว ปุณธีรา ค้าขาย   ม. 5/7 21        
30 1319800446805 32734 นางสาว ญาดารัตน์ สุวรรณ   ม. 5/8 27        
31 1319800442699 32774 นางสาว ธัญธิตา อร่าม   ม. 5/8 31        
32 1319800452104 32419 นางสาว รัตนาวลี ผิวผ่อง   ม. 5/10 25        
33 1209301180941 32459 นางสาว ลภัสรดา เหมกูล   ม. 5/10 31        
34 1309903169332 31891 นางสาว ธันย์ชนก เมฆเมฆินทร์   ม. 6/1 15        
35 1100201772091 31680 นางสาว ศุภาพิชญ์ กอปรกิตติสุข   ม. 6/5 12        
36 1319800432189 31952 นาย เจษฎาพร สุดสันเทียะ   ม. 6/6 3        
37 1319800419557 31841 นางสาว ชัชฎาภรณ์ โกฎกระโทก   ม. 6/6 12        
38 1319800439671 31928 นางสาว ชัญญานุช เสาวโร   ม. 6/6 15        
39 1319800418518 31974 นางสาว ทิพย์สุดา เย็นจอหอ   ม. 6/6 17        
40 1319800427339 32116 นางสาว อะชิตระยา โคตุทา   ม. 6/6 26        
41 1319800419531 32154 นางสาว รมิดา เธียรวรรณ   ม. 6/6 27        
42 1319800405629 34153 นางสาว วรรณิภา สุขษา   ม. 6/6 37        
43 1319800423473 31890 นางสาว ธนัญญา สุขวงกฎ   ม. 6/7 14        
44 1319800415764 32031 นางสาว อาทิตญา ตรีเมฆ   ม. 6/7 29        
45 1319800425654 32069 นางสาว สุนิตา สนิทชัย   ม. 6/7 30        
46 1319800407991 31749 นางสาว ฉัตรฑริกา ไชยช่วย   ม. 6/11 25