รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวสายหมอก ขุนศักดา (0810644036)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 24 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1309903704041 35116 เด็กหญิง นัทธ์หทัย เนียนไธสง   ม. 1/5 31        
2 1319800578884 35277 เด็กหญิง ปานพิมพ์ แผ้วพลสง   ม. 1/9 32        
3 1139600531622 35278 เด็กหญิง ปุญญิศา จิณณจิราโรจน์   ม. 1/9 33        
4 1319800481660 33175 นางสาว กรรณิกา นพคุณ   ม. 4/3 25        
5 1319800492394 33296 นางสาว ทยุตา กลิ่นบุหงา   ม. 4/3 33        
6 1319800477093 33276 นาย ชัยนนท์ จำเนียรกูล   ม. 4/4 11        
7 1229700116651 35538 นาย พัชรพล ปลงรัมย์   ม. 4/4 15        
8 1709901664545 33173 นางสาว กมลชนก นุชนารถ   ม. 4/5 24        
9 1319800499780 33277 นาย ชานนท์ เสาวพันธุ์   ม. 4/6 8        
10 1319800488893 33280 นาย เดชาโชติ เดชวารี   ม. 4/7 5        
11 1319901142267 33366 นาย ภูริภัทร ดัดถุยาวัตร   ม. 4/7 9        
12 1319800478383 33133 นางสาว กรรณิชา ปาอินทร์   ม. 4/7 22        
13 1120300179542 33144 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ เทียนเจษฎา   ม. 4/7 23        
14 1369200055082 35591 นางสาว ปัณนิกา ถาวร   ม. 4/7 37        
15 1319800489571 33186 นางสาว ภัทรธิดา สุวรรณหงษ์   ม. 4/8 20        
16 1319800501423 33343 นางสาว นันท์นภัส กรรโณ   ม. 4/8 24        
17 1319800478031 33381 นางสาว ธนัชชา บัดสีมา   ม. 4/8 26        
18 1319800495539 33382 นางสาว นภาธาร สอาดชอบ   ม. 4/8 27        
19 1318500032745 33389 นางสาว ศศินิภา ปัดภัย   ม. 4/8 29        
20 1319800480299 35601 นางสาว ณิชานันท์ อนุวรรณ์   ม. 4/8 34        
21 1319800468078 33199 นาย ชัยพันธ์ มีพวงผล   ม. 4/10 13        
22 1319800475791 33302 นางสาว ปริยากร สันติทอง   ม. 4/10 37        
23 1319800497531 35650 นางสาว ปัณพร จงดา   ม. 4/14 29        
24 1209000289315 35656 นางสาว สุดารัตน์ ราชประโคน   ม. 4/14 35