รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางศิริพรรณ ฉันทะกุล (0818787200)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 22 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1102900212992 35247 เด็กชาย ชโนทัย อาสานอก   ม. 1/9 2        
2 1319800561272 35261 เด็กชาย อิทธิพล มีแก้ว   ม. 1/9 16        
3 1104200751191 35267 เด็กหญิง ณัฐธิญาน์ ตระกูลไตรพฤกษ์   ม. 1/9 22        
4 1319800585619 35274 เด็กหญิง บลาลีรัตน์ คำหอม   ม. 1/9 29        
5 1319800584736 35275 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ขำวงค์   ม. 1/9 30        
6 1329901636871 35279 เด็กหญิง พรนภัส สะออนโล   ม. 1/9 34        
7 1319800564018 35284 เด็กหญิง อรุโณทัย ต๊ะกาบโค   ม. 1/9 39        
8 1319800559421 34543 เด็กหญิง กนกกร คร่ำทอง   ม. 2/6 26        
9 1319901209523 34547 เด็กหญิง ธนัญญา อุไรรัมย์   ม. 2/6 30        
10 1300101301168 34548 เด็กหญิง เบญญาภา มะลิซ้อน   ม. 2/6 31        
11 1319800560357 34551 เด็กหญิง ภราวดี เพียวพงศ์   ม. 2/6 34        
12 1319800543231 34557 เด็กหญิง อาทิตยา แพ่งนคร   ม. 2/6 40        
13 1102900164459 34273 เด็กหญิง กัญญาพัชร สบายดี   ม. 2/13 16        
14 1319800570841 34281 เด็กหญิง ทักษอร เวียกไธสง   ม. 2/13 24        
15 1319800560551 34284 เด็กหญิง พิมพ์เมษา เหล่าจินดา   ม. 2/13 27        
16 1369200047268 35520 นางสาว ปาลิตา ภิญโญพันธ์   ม. 4/13 40        
17 1319800491215 33208 นาย วีรวัฒน์ ทศหล้า   ม. 4/14 5        
18 1319800497426 33376 นางสาว ชนกนันท์ ไกรกูล   ม. 4/14 13        
19 1319800473667 33428 นางสาว สาลิดา ไชยณรงค์   ม. 4/14 20        
20 1319800470331 32389 นาย ธีรภัทร์ หลอดทอง   ม. 5/3 4        
21 1319800477778 32397 นาย สุวัณณวรรษ แจ่มทองหลาง   ม. 5/3 6        
22 1319800448514 32520 นาย วิทวัส เจริญดี   ม. 5/4 7