รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย (0862434467)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 7 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1101501445224 35451 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จบสัญจร   ม. 1/14 20        
2 1319800529310 33649 เด็กหญิง สุนิสา ประสงค์ทรัพย์   ม. 3/2 35        
3 1100703913554 33282 นาย ธนาธิป จำเนียรกูล   ม. 4/11 17        
4 1319800483409 35625 นาย ธนกร นรารมย์   ม. 4/13 7        
5 1319800447178 32341 นางสาว ศิริพร เดชารัมย์   ม. 5/1 6        
6 1319800450471 32342 นางสาว ศิริวรรณ์ โชติกลาง   ม. 5/1 7        
7 1319800455260 32329 นางสาว นันทพร ไตรพรม   ม. 5/9 16