รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ (0804788969)

            2. นางชวิตา นามนุ (0873759339)

            3. นางศศมล สมานชาติ (0877007832)

            4. นางสิรินาถ เสือชุมแสง (0831289576)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 96 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800568196 34926 เด็กชาย กิตติธีรเดช ขำเอนก   ม. 1/1 1        
2 1100704166477 34928 เด็กชาย ชวณัฐ เวชชศาสตร์   ม. 1/1 3        
3 1228200002019 34932 เด็กชาย พนธกร จันทาอ่อน   ม. 1/1 7        
4 1319800579414 34937 เด็กชาย ศุภณัฐ กะการดี   ม. 1/1 12        
5 1318300027527 35024 เด็กชาย อัคนี ศรียา   ม. 1/3 19        
6 1328600048163 35027 เด็กหญิง กัณนิกา แก้วลอย   ม. 1/3 22        
7 1319800580862 35028 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ คงสืบชาติ   ม. 1/3 23        
8 1139600559420 35031 เด็กหญิง ฑิตยา แสนบุญศิริ   ม. 1/3 26        
9 1319800588448 35033 เด็กหญิง ทิพวรรณ น้อยโลมา   ม. 1/3 28        
10 1319800591562 35034 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทุมทุมา   ม. 1/3 29        
11 1319800574536 35035 เด็กหญิง ธิติมา คำเหลือ   ม. 1/3 30        
12 1200901562579 35038 เด็กหญิง พรนัชชา มิ่งขวัญ   ม. 1/3 33        
13 1319800557682 35039 เด็กหญิง มีนา กองศรี   ม. 1/3 34        
14 1319800569311 35040 เด็กหญิง รัชดาภรณ์ ชันทอง   ม. 1/3 35        
15 1319800580188 35043 เด็กหญิง สุกานดา จันทร์นพคุณ   ม. 1/3 38        
16 1319800590612 35046 เด็กชาย กรกฤต ธีรสุวรรณ์   ม. 1/4 1        
17 0010371088071 35063 เด็กชาย สมบัติ ไอยอน   ม. 1/4 18        
18 1719900825316 35096 เด็กชาย ทีฆทัศน์ คลายโศก   ม. 1/5 11        
19 1309903732011 35105 เด็กชาย อฐิติ หน่อทอง   ม. 1/5 20        
20 1319800593492 35126 เด็กชาย ก้องณรินทร์ ธุรินทร์ไธสง   ม. 1/6 1        
21 1319800567394 35128 เด็กชาย เจอาร์ ทองจัตุไกรกูล   ม. 1/6 3        
22 1319800566495 35139 เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญส่ง   ม. 1/6 14        
23 1319800567866 35305 เด็กหญิง ชลดา ทองคำ   ม. 1/10 20        
24 1209000486951 35342 เด็กหญิง จรรยาภรณ์ มาระทัด   ม. 1/11 17        
25 1101000257115 35352 เด็กหญิง ปภาดา จันทร์ดอกไม้   ม. 1/11 27        
26 1311800060608 34320 เด็กชาย ชยธร มีแย้มภักดิ์   ม. 2/1 3        
27 1319800539692 34322 เด็กชาย ธันวา สุขฤดี   ม. 2/1 5        
28 1319800538360 34325 เด็กชาย พิชิตชัย เทียนวรรณ   ม. 2/1 8        
29 1309903618480 34326 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ปราบสกูล   ม. 2/1 9        
30 1319800558166 34342 เด็กหญิง ปาริชาติ หมั่นคูณ   ม. 2/1 25        
31 1319800560942 34354 เด็กหญิง อรณิชา คบทองหลาง   ม. 2/1 37        
32 1399900344184 34498 เด็กหญิง กุสุมา ชูชาติเชื้อ   ม. 2/5 21        
33 1319800546737 34503 เด็กหญิง ประกายมาศ ทรงมณี   ม. 2/5 25        
34 1102004035029 34598 เด็กชาย จันทกานต์ คนชุม   ม. 2/8 1        
35 1319800550581 34600 เด็กชาย ธนกฤต หาญสุวรรณ   ม. 2/8 3        
36 1319800536197 34603 เด็กชาย เนติภูมิ ประดับพันธ์   ม. 2/8 6        
37 1319800557313 34605 เด็กชาย ปฏิพล จันทวีป   ม. 2/8 8        
38 1319800561531 34606 เด็กชาย ประกาศิต เทพสถิตย์   ม. 2/8 9        
39 1319800546397 34607 เด็กชาย ปรีรติ จวงจันทร์   ม. 2/8 10        
40 1319800553211 34609 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ลีขุนทด   ม. 2/8 12        
41 1319800559006 34611 เด็กชาย พีรภัทร ศรีชุมแสง   ม. 2/8 14        
42 1319800539676 34612 เด็กชาย ภาคิน กมลชัย   ม. 2/8 15        
43 1319800562872 34613 เด็กชาย ภีมวัศ ภักดีพินิจ   ม. 2/8 16        
44 1319800541361 34626 เด็กหญิง ดาวจรัส คำหินกอง   ม. 2/8 29        
45 1319901223941 34227 เด็กชาย ธีรธรรมณ์ นุชนารถ   ม. 2/12 6        
46 1729900801751 34229 เด็กชาย พิชญ์เสฎฐ์ ง้วนจินดา   ม. 2/12 8        
47 1319901226797 34269 เด็กชาย สิรินวชนม์ สุขหนองบึง   ม. 2/13 12        
48 1318300024960 34270 เด็กชาย อชิรวัตติ์ เทพนรินทร์   ม. 2/13 13        
49 1319901192531 33634 เด็กหญิง ชญานี สมานชาติ   ม. 3/2 21        
50 1319901163175 33635 เด็กหญิง ชลธิชา ฉิมมาลี   ม. 3/2 22        
51 1318300019931 33646 เด็กหญิง ภัทรธิดา เภตรายนต์   ม. 3/2 33        
52 1319800514746 33669 เด็กชาย อัญเชิญ เพ็ญเพียร   ม. 3/3 17        
53 1139800135739 33674 เด็กหญิง ณัฏฐภัทร หล่อประโคน   ม. 3/3 22        
54 1319800507537 33676 เด็กหญิง ปรัชญาวรรณ จันทิมา   ม. 3/3 24        
55 1319800516846 33679 เด็กหญิง ปาณิศา นัยพรม   ม. 3/3 26        
56 1319800514738 33684 เด็กหญิง รุ่งฤดี มงคลชาติ   ม. 3/3 31        
57 1319800512816 33689 เด็กหญิง สุกัญญา นันทพันธ์   ม. 3/3 36        
58 1102800130838 35663 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร จันทรมาศ   ม. 3/3 39        
59 1319800512735 33777 เด็กชาย ทีปกร พูนวิเชียร   ม. 3/6 6        
60 1319800525756 33792 เด็กหญิง กชพร น้อยโฉม   ม. 3/6 21        
61 1309903506258 33908 เด็กหญิง กมลชนก ไชยสถาน   ม. 3/9 17        
62 1319901168908 33930 เด็กหญิง อริสรา บุญลา   ม. 3/9 38        
63 1319800517893 34008 เด็กหญิง สุนิสา ทบประดิษฐ์   ม. 3/11 35        
64 1319800476810 33159 นาย ธนาวุฒิ วิชัยรัมย์   ม. 4/8 3        
65 1319800475911 33203 นาย พงศกร พวงแก้ว   ม. 4/8 4        
66 1319800481708 33207 นาย รพีภัทร ปราบสกุล   ม. 4/8 5        
67 1319800500940 33242 นาย ธนศร ไอยศูรย์   ม. 4/8 6        
68 1319800488664 33384 นางสาว ประถมาภรณ์ มาประจวบ   ม. 4/8 28        
69 1309903433111 33390 นางสาว ศศิภา แบ่งรัมย์   ม. 4/8 30        
70 1319800493021 34217 นางสาว สุธาสินี หญิงสำโรง   ม. 4/11 35        
71 1319800449154 34797 นางสาว รุ้งตะวัน เชิดกระโทก   ม. 5/1 39        
72 1319800460255 34819 นางสาว จุฑามณี ด่านกระโทก   ม. 5/3 35        
73 1318500031170 34820 นางสาว จุฬา​ลักษณ์​ ธุรินไธสง   ม. 5/3 36        
74 1319800449898 34824 นางสาว หทัยชนก สุวรรณแสงชูโต   ม. 5/3 40        
75 1319800451078 34855 นางสาว จิรัชยา โสวาที   ม. 5/6 32        
76 1319800437601 34856 นางสาว ชนัญชิดา ชาญป้อม   ม. 5/6 33        
77 1319800457866 32600 นาย รฐนนท์ เสิงรัมย์   ม. 5/7 6        
78 1319800467608 34870 นางสาว ชนัณภรณ์ เทพไทย   ม. 5/7 26        
79 1319800467128 34871 นางสาว ชุติกาญจน์ สำรวจวงค์   ม. 5/7 27        
80 1319800459354 34873 นางสาว นงลักษณ์​ เรืองนางรอง   ม. 5/7 29        
81 1319800458382 34878 นางสาว ปนัดดา แป้นดวงเนตร   ม. 5/7 34        
82 1100401320542 34879 นางสาว พาขวัญ สัตะพันธ์   ม. 5/7 35        
83 1319800445230 34778 นาย ธีรดน ดวงขำ   ม. 5/14 15        
84 1319800424330 31869 นาย ธวัชชัย แมลงผึ้ง   ม. 6/1 2        
85 1103703954563 31802 นางสาว ณัฐรินีย์ วงค์ษารี   ม. 6/1 13        
86 1101501271501 34089 นางสาว ฐิตารีย์ ธีรวัตรวรกุล   ม. 6/1 33        
87 1318500026915 34095 นางสาว โสภิตนภา อาจมี   ม. 6/1 38        
88 1319900973661 31983 นางสาว พนิดา โชคเกิด   ม. 6/5 25        
89 1319800426456 32063 นางสาว ปิยะนุช พันธ์ศรี   ม. 6/6 23        
90 1318500028454 34146 นางสาว ชนาภัทร นาคนาคี   ม. 6/6 30        
91 1318500028195 34147 นางสาว ธนภรณ์ สะอิ้งรัมย์   ม. 6/6 31        
92 1669800343566 34151 นางสาว ภควดี ชูชาติเชื้อ   ม. 6/6 35        
93 1319800438306 32072 นางสาว อลิษา แก้วใหญ่   ม. 6/7 31        
94 1319800423481 34157 นางสาว กนิสราภรณ์ ขำเอนก   ม. 6/7 36        
95 1319800427100 34161 นางสาว มาริสา ปักโคทานัง   ม. 6/7 39        
96 1318500028535 31702 นาย อนุภัทร คงเป็นนิจ   ม. 6/10 5