รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายธนาเทิง เรืองปรัชญากุล (0892844833)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800565146 35067 เด็กหญิง กัญญาพัชร แสนเดช   ม. 1/4 22        
2 1319800577837 35134 เด็กชาย ธีรวีร์ บุญเหมาะ   ม. 1/6 9        
3 1319901239082 34481 เด็กชาย ตะวันฉาย อินทร์ทอง   ม. 2/5 4        
4 1319800542952 34487 เด็กชาย พีรพล รุ่งพิรุณ   ม. 2/5 10        
5 1319800552249 34489 เด็กชาย ภัทรพล พิมพล   ม. 2/5 12        
6 1319800554179 34492 เด็กชาย ฤทธิเกียรติ คำงาม   ม. 2/5 15        
7 1139600441607 33767 เด็กหญิง สุพิชญา แวงสันเทียะ   ม. 3/5 34        
8 1103704243750 33776 เด็กชาย ติณณภพ บุญตา   ม. 3/6 5        
9 1319800516676 33786 เด็กชาย มาร์คอรัญ อาแวร์ซา   ม. 3/6 15        
10 1319800505470 33817 เด็กชาย ธนายุต นุชสาย   ม. 3/7 6        
11 1319800520771 33818 เด็กชาย นราวิชญ์ การะเกต   ม. 3/7 7        
12 1319800506468 33831 เด็กชาย อนาวิล ทิพย์อักษร   ม. 3/7 20        
13 1900101549784 33177 นางสาว เขมจิรา อินตะนัย   ม. 4/6 23        
14 1319800485771 33021 นางสาว วารินทร์ธร ฉกรรจ์ศิลป์เดชา   ม. 4/9 23        
15 1319901090224 32942 นางสาว ปรีชญาพร แผ้วพลสง   ม. 4/10 17        
16 1309903390527 32937 นางสาว ธัญวรัตม์ รุ่งจิวารักษ์   ม. 4/12 12        
17 1319800489814 33009 นางสาว เขมจิรา โข่มรคา   ม. 4/12 26        
18 1359200055007 32543 นางสาว ศศิกานต์ ทองพันธ์   ม. 5/3 28        
19 1339200040247 32053 นางสาว เกตน์สิรี โพธิ์กลาง   ม. 6/1 22        
20 1319900995053 32059 นางสาว ณัฏฐณิชา เชื้อสีดา   ม. 6/1 23        
21 1319900993638 32065 นางสาว ภูริชญา แหร่มพงษา   ม. 6/1 24        
22 1103200066340 32067 นางสาว ลลิตภัทร ดิษฐ์ผักแว่น   ม. 6/1 26        
23 1319800405904 31938 นางสาว พิจิตจินดา รั่งกระโทก   ม. 6/7 19        
24 1319800423449 31939 นางสาว รัษมา ประวะโข   ม. 6/7 20        
25 1319800415292 32012 นางสาว เกวรินทร์ ดวงนิล   ม. 6/7 27