รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������������������������� 3

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวดรัลรัตน์ กมลชิตร (0852757427)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 4 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1309903430961 32962 นาย ภวัต จึงวิวัฒนาภรณ์   ม. 4/1 2        
2 1319800505488 35521 นางสาว พัชราภา วิชาคำ   ม. 4/2 34        
3 1318500033415 35522 นางสาว ภัทราพร เนื้อจันทา   ม. 4/2 35        
4 1318500030114 32650 นางสาว จันทกานต์ เรืองทองหลาง   ม. 5/2 22