รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางชนิดาภา ศิริรมยานนท์ (0839336753)

            2. นางสาวผกาพันธุ์ บุญเอื้อ (0860531256)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 2 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319901296361 35328 เด็กชาย ณัฐภัทร เข็มบุบผา   ม. 1/11 3        
2 1319800593425 35336 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ทองคำ   ม. 1/11 11