รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ (0848303428)

            2. นางสาวกาญจนา ย่องไธสง (088343-904)

            3. นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ (0817907510)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 74 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1349700399465 35122 เด็กหญิง สิรินทรา ผลาเลิศ   ม. 1/5 37        
2 1319800556317 34737 เด็กหญิง จารุมณช์ คีรีรมย์   ม. 2/11 20        
3 1319800533414 34756 เด็กหญิง อรปรียา สุคนธา   ม. 2/11 39        
4 1319800511771 33590 เด็กหญิง กรผกา คงสกุล   ม. 3/1 19        
5 1209301198980 33598 เด็กหญิง บวรลักษณ์ แก้วมณี   ม. 3/1 26        
6 1319800516919 33600 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ขัตติยะ   ม. 3/1 28        
7 1319800513502 33604 เด็กหญิง มุจลินท์ อาจอาสา   ม. 3/1 32        
8 1319800506531 33607 เด็กหญิง สริสสรา สิงห์สม   ม. 3/1 35        
9 1319800513766 33611 เด็กหญิง อรณิชา จอยเอกา   ม. 3/1 39        
10 1319800503302 33617 เด็กชาย ญาณวรุตม์ ด้วงมาลา   ม. 3/2 6        
11 1319800535271 33620 เด็กชาย ดิศพงษ์ เย็นกูล   ม. 3/2 9        
12 1319800515289 33621 เด็กชาย ธีรเดช สิงห์คำป้อง   ม. 3/2 10        
13 1139600464682 33622 เด็กชาย นรัฐกิจ สร้อยขุนทด   ม. 3/2 11        
14 1319800520584 33626 เด็กชาย อาณัฏฐกรณ์ อาจหาญ   ม. 3/2 15        
15 1319800522897 33627 เด็กชาย อิทธิพล วิลัยศรี   ม. 3/2 16        
16 1129902067147 33628 เด็กหญิง กัญญพัชร จิตรจันทึก   ม. 3/2 17        
17 1318500036864 33630 เด็กหญิง กัลย์ธิดา ชมภู่   ม. 3/2 18        
18 1319800517079 33633 เด็กหญิง จิรัชญา กุลทอง   ม. 3/2 20        
19 1319901184393 33637 เด็กหญิง ฐานิดา อัมพะวัน   ม. 3/2 24        
20 1309903488306 33638 เด็กหญิง ณิธัญญา นิลแท้   ม. 3/2 25        
21 1139600449403 33923 เด็กหญิง รัญธญา ตั้งวงษ์เจริญสุข   ม. 3/2 38        
22 1319800525471 33715 เด็กหญิง จุฑารัตน์ จีนมะโน   ม. 3/4 23        
23 1319800528801 33722 เด็กหญิง ปัญญพัฒน์ กาวินคำ   ม. 3/4 30        
24 1104200615115 33734 เด็กชาย ชยางกูร รองสี   ม. 3/5 3        
25 1319800504317 33736 เด็กชาย ฐิติกร แก้วใหญ่   ม. 3/5 5        
26 1103704296811 33738 เด็กชาย ดรณ์ ศรีผดุง   ม. 3/5 7        
27 1319800531314 33739 เด็กชาย ธนเดช หมั่นกิจ   ม. 3/5 8        
28 1319800520002 33741 เด็กชาย นเรศ สิทธิพล   ม. 3/5 9        
29 1319800530075 33744 เด็กชาย พรศิวเทพ สุวรรณ์คัมภีระ   ม. 3/5 12        
30 1319800531756 33745 เด็กชาย ภัทรดนัย ทวีพูน   ม. 3/5 13        
31 1319800526400 33747 เด็กชาย วรกาญณ์ เสือโคร่ง   ม. 3/5 15        
32 1319901200224 33748 เด็กชาย วรโชติ สุบินนาม   ม. 3/5 16        
33 1100201941161 33760 เด็กหญิง พรวีนัส สามนคร   ม. 3/5 27        
34 1319800531187 33763 เด็กหญิง ภัทชนิดา ศรีชุม   ม. 3/5 30        
35 1319800531420 33765 เด็กหญิง ศิริขวัญ รักภูเสน   ม. 3/5 32        
36 1319800525209 33771 เด็กหญิง อารียา เตจ๊ะ   ม. 3/5 38        
37 1379900363341 33802 เด็กหญิง พรทิพย์ แก้วคำ   ม. 3/6 30        
38 1319800522935 33807 เด็กหญิง ศุภัชญา เเก้วอำไพ   ม. 3/6 35        
39 1319800515050 34919 เด็กชาย หิรัณย์ธนา วรนุช   ม. 3/7 21        
40 1319800489261 33251 นาย อภิภู วีระเจริญ   ม. 4/1 14        
41 1319800471184 33137 นางสาว ชนัญธิดา สิงหานุวัฒน์   ม. 4/4 21        
42 1319800482496 33143 นางสาว พรรภัสษา เข้าเมือง   ม. 4/5 22        
43 1319800483212 33151 นางสาว หทัยรัตน์ สาระปัญญา   ม. 4/5 23        
44 1319800500320 33310 นางสาว อภิสรา โลมะบุตร   ม. 4/8 22        
45 1219901112318 35599 นางสาว กฤติกา จัตุเชื้อ   ม. 4/8 32        
46 1319800492734 32986 นางสาว พิชญาพร ชุกชุม   ม. 4/10 20        
47 1319800474370 33180 นางสาว ทรัพย์สิดี เชียงรัมย์   ม. 4/10 36        
48 1319901115081 32982 นางสาว ปาณิศา กระจ่าง   ม. 4/11 22        
49 1101801413956 34795 นางสาว พรรณชลิดา เทพอาจ   ม. 5/1 37        
50 1199901091508 32603 นาย สหบดินทร์ สุวรรณหงษ์   ม. 5/4 9        
51 1319800450896 33475 นาย พีรวิชญ์ เคนน้ำเที่ยง   ม. 5/4 10        
52 1319800471303 32535 นางสาว บุษกร งามพรม   ม. 5/4 19        
53 1319800464773 32735 นางสาว ณัฐสุรางค์ ปลื้มสายแสง   ม. 5/7 20        
54 1319800471486 32741 นางสาว มนัญลักษณ์ กลั่นสระน้อย   ม. 5/7 22        
55 1319800458099 34874 นางสาว นภัสกร ลดกระโทก   ม. 5/7 30        
56 1319800458366 34875 นางสาว นิตติยา ศรีธาตุ   ม. 5/7 31        
57 1319800472202 34881 นางสาว วันวิสาข์ ปลื้มชัยภูมิ   ม. 5/7 37        
58 1319800461545 34887 นางสาว ณัฐธิชา เพชรกลั่น   ม. 5/8 34        
59 1319800460042 32442 นางสาว กิตติยา ปุยะโท   ม. 5/11 18        
60 1319800432502 32111 นางสาว ศิริลักษณ์ โสภากูล   ม. 6/1 28        
61 1110301391138 34098 นาย พงษ์รพี โพธิ์นางรอง   ม. 6/2 7        
62 1319600220741 31502 นางสาว ลักษิกา พิษจรูณ   ม. 6/2 8        
63 1319800430569 32112 นางสาว สุกัญดา ฉกรรจ์ศิลป์   ม. 6/2 23        
64 1318500026133 34099 นางสาว กัญญาณัฐ เหมวิหค   ม. 6/2 29        
65 1319800427614 34103 นางสาว ปรางค์วลัย นุงกระโทก   ม. 6/2 33        
66 1319800419573 34105 นางสาว พรนภา เข็มมณี   ม. 6/2 35        
67 1319800405408 31755 นางสาว นุชนารถ พิมพะธรรม   ม. 6/3 12        
68 1319800435315 31844 นางสาว ณัฐวดี ศรีชาติ   ม. 6/3 23        
69 1317600017178 34114 นางสาว กานต์ธิดา ฉ่ำโสฬส   ม. 6/3 30        
70 1319800436648 31814 นางสาว รุ่งทิวา อภัยจิตร์   ม. 6/7 10        
71 1319800442087 32103 นางสาว ภัคจิรา สอนครุฑ   ม. 6/7 32        
72 1319800418747 32114 นางสาว สุญาณี ปิ่นศิริ   ม. 6/7 34        
73 1319800407427 34160 นางสาว ปวีณา ทองทะเล   ม. 6/7 38        
74 1102003606189 31763 นางสาว มนัชวี ประสงค์   ม. 6/10 22