รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาริศา ดวงจันทา (0994629665)

            2. นางสาวสุนิศา สมศรี (0611388141)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 43 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800591678 35113 เด็กหญิง ญาณิศา แสดรัมย์   ม. 1/5 28        
2 1319800571189 35263 เด็กหญิง กิติยาภา เจริญสุข   ม. 1/9 18        
3 1319800565979 35300 เด็กชาย ยศกร บดสูงเนิน   ม. 1/10 15        
4 1319800575486 35301 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีวงษ์   ม. 1/10 16        
5 1430301469657 35304 เด็กหญิง กัญญาภัค พรฆัง   ม. 1/10 19        
6 1319901296973 35307 เด็กหญิง ชินธิดา สุโข   ม. 1/10 22        
7 1309903732274 35311 เด็กหญิง ธัญพิชชา โล่ห์นารายณ์   ม. 1/10 26        
8 1319901274686 35316 เด็กหญิง ปุณยาพร เงินกิ่ง   ม. 1/10 31        
9 1319300095345 35319 เด็กหญิง ภรภัทร อินพลทัน   ม. 1/10 34        
10 1319800565456 35337 เด็กชาย ศุภชัย ยอดสำโรง   ม. 1/11 12        
11 1319901248251 34642 เด็กชาย นิพพิชฌน์ ชึดนอก   ม. 2/9 5        
12 1319800544467 34645 เด็กชาย พงศธร งามสม   ม. 2/9 8        
13 1319800551455 34648 เด็กชาย พีรณัฐ พลประสิทธิ์   ม. 2/9 11        
14 1319800551790 34672 เด็กหญิง ภัทรวรรณ แกว่นกสิกรรม   ม. 2/9 35        
15 1319800541590 34678 เด็กชาย กฤษณชัย ศิริวรรณ์   ม. 2/10 1        
16 1319800553598 34679 เด็กชาย เกียรติชัย ภักดี   ม. 2/10 2        
17 1317600020489 34681 เด็กชาย นิธิศ ดำเสนา   ม. 2/10 4        
18 1319800536383 34682 เด็กชาย พงศกร ชาญป้อม   ม. 2/10 5        
19 1319800546109 34684 เด็กชาย ภคพล สุนทรวัตร์   ม. 2/10 7        
20 1319800558841 34685 เด็กชาย ภควัฒน์ ตังธนรุ่งโรจน์   ม. 2/10 8        
21 1319800541450 34698 เด็กหญิง ณิชานนท์ คงษา   ม. 2/10 21        
22 1319800541697 34708 เด็กหญิง ปรียาภา วารินกุฎ   ม. 2/10 31        
23 1319800543533 34734 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุขวงกฎ   ม. 2/11 17        
24 1309903586740 34740 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พลทา   ม. 2/11 23        
25 1319800556988 34746 เด็กหญิง พรชนก โยธาศรี   ม. 2/11 29        
26 1102004000322 34750 เด็กหญิง วิมพ์วิภา บานฤทัย   ม. 2/11 33        
27 1319800537967 34751 เด็กหญิง วิมลสิริ เสาสุรินทร์   ม. 2/11 34        
28 1103704326949 34753 เด็กหญิง ศิลาพร กลมวงค์   ม. 2/11 36        
29 1309903615928 34274 เด็กหญิง กัญพัชญ์ ดอนสามารถ   ม. 2/13 17        
30 1200901522551 34276 เด็กหญิง เขมจิรา พึ่งอินทร์   ม. 2/13 19        
31 1319800543363 34278 เด็กหญิง ชาลิสา มาแฮสช์   ม. 2/13 21        
32 1319901221540 34280 เด็กหญิง ณัฐนรี สุดหอม   ม. 2/13 23        
33 1319901222945 34283 เด็กหญิง ปวริศา ทองสุทธิ์   ม. 2/13 26        
34 1319800526795 33575 เด็กชาย ชนพัฒน์ ลอยศักดิ์   ม. 3/1 4        
35 1319800526809 33577 เด็กชาย ธนกิจ รากผักแว่น   ม. 3/1 6        
36 1118700118157 33578 เด็กชาย ธนโชติ เรือนเเก้ว   ม. 3/1 7        
37 1209000332989 33585 เด็กชาย ระพีพัฒน์ จันทร   ม. 3/1 14        
38 1478600142762 33733 เด็กชาย กิตติธัช อุปภักดี   ม. 3/5 2        
39 1101501380084 33821 เด็กชาย ภัทรภูมิ ภูไพสิทธิ์   ม. 3/7 10        
40 1319901168541 33823 เด็กชาย ภูวิศ เชื้อสีดา   ม. 3/7 12        
41 1101700432548 33827 เด็กชาย วันเฉลิม นฤทธิ์ธนสาร   ม. 3/7 16        
42 1319800509459 33828 เด็กชาย ศุภวิชญ์ จัตุกูล   ม. 3/7 17        
43 1319800529581 33829 เด็กชาย ศุภวิญช์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง   ม. 3/7 18