รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์ (0897204466)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800549906 34621 เด็กชาย สหโชค ชาญณรงค์   ม. 2/8 24        
2 1319800556686 34644 เด็กชาย ประภากร หอมโลก   ม. 2/9 7        
3 1209000438469 34658 เด็กหญิง ณัฐกมล ศรีเชื้อ   ม. 2/9 21        
4 1309903652084 34663 เด็กหญิง นภสร ถนอมเงิน   ม. 2/9 26        
5 1319800517095 33732 เด็กชาย กัปตัน คงพลปาน   ม. 3/5 1        
6 1200601437329 33735 เด็กชาย ชินกฤต นุชสาย   ม. 3/5 4        
7 1139600432268 33742 เด็กชาย พงศ์อมร ภูพรหมพัฒน   ม. 3/5 10        
8 1319800518644 33743 เด็กชาย พชร ลอแท   ม. 3/5 11        
9 1319800510856 33749 เด็กชาย วศิน กลมกูล   ม. 3/5 17        
10 1319800526949 33750 เด็กชาย สิปปากร เรืองไร่โคก   ม. 3/5 18        
11 1749901166383 33934 เด็กชาย ธนวัฒน์ อุทธิรัมย์   ม. 3/10 3        
12 1319800507111 33938 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ วรรณทุ   ม. 3/10 7        
13 1318700073810 33940 เด็กชาย ภูมิศิริ เพชรสุก   ม. 3/10 9        
14 1102700838855 33946 เด็กชาย อาชวิน กาลานุวงศ์   ม. 3/10 15        
15 1319800452414 32568 นางสาว จีรนันท์ พิมพ์เชื้อ   ม. 5/1 25        
16 1319800445817 32463 นางสาว ศิรินันท์ บุญทา   ม. 5/3 26        
17 1200901416017 34821 นางสาว ธมลวรรณ ทรบูรพา   ม. 5/3 37        
18 1319800467853 34823 นางสาว ไปรยา คุณกระโทก   ม. 5/3 39        
19 1119902282277 32725 นาย สุทธิพงศ์ สุขรินทร์   ม. 5/8 9        
20 1319800437041 34884 นาย ภาณุวัตร หลอดทอง   ม. 5/8 13        
21 1319800443504 32447 นางสาว ฐิติวรดา ตระกูลฤกษ์   ม. 5/8 15        
22 1103703998820 32488 นางสาว กัญญ์ณณัฐ แขตสันเทียะ   ม. 5/8 16        
23 1319800463661 32688 นางสาว จันทร์ธิดาพร นนทา   ม. 5/8 23        
24 1318500031790 34889 นางสาว ศรุตา สิงห์กระโทก   ม. 5/8 36        
25 1319800450349 35621 นาย อิสระ เมืองสันเทียะ   ม. 5/8 37