รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางจิระภา โพธิ์ลอง (0819992557)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 24 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800577691 34997 เด็กหญิง ปิยวรรณ ภูมลา   ม. 1/2 32        
2 1319800577021 35001 เด็กหญิง เรณุกา บวรสิริสกุล   ม. 1/2 36        
3 1318600053311 35155 เด็กหญิง ณัฐริกา ทิพย์ภูนอก   ม. 1/6 30        
4 1101100299961 35270 เด็กหญิง ธัญวรรณ เสารี   ม. 1/9 25        
5 1319800564999 35271 เด็กหญิง ธิษณามดี แก้วไพบูลย์   ม. 1/9 26        
6 1309903695948 35285 เด็กหญิง อิษยากรณ์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี   ม. 1/9 40        
7 1319800545722 34331 เด็กหญิง แก้วกัลยา สารโชติ   ม. 2/1 14        
8 1100704067533 34351 เด็กหญิง รินรดา เหลวกููล   ม. 2/1 34        
9 1639200022173 34352 เด็กหญิง ศรัณย์พร สิงห์ทอง   ม. 2/1 35        
10 1319800549205 34359 เด็กชาย ชนะพล ขานเพราะ   ม. 2/2 2        
11 1319800567491 34374 เด็กหญิง กนกพร นาโควงค์   ม. 2/2 17        
12 1210101158927 34378 เด็กหญิง ฉัตรกานต์ สนทนา   ม. 2/2 21        
13 1250101679102 34388 เด็กหญิง ปณาลี จำปาทอง   ม. 2/2 31        
14 1319800546095 34391 เด็กหญิง พลอยชมพู บุญบรรดาล   ม. 2/2 34        
15 1318500038166 34396 เด็กหญิง อัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ   ม. 2/2 39        
16 1318500037909 34755 เด็กหญิง อภิชยา อ่อนต่าย   ม. 2/11 38        
17 1319800533821 34238 เด็กหญิง กัญทิมา สิงห์ทอง   ม. 2/12 17        
18 1309903609472 34241 เด็กหญิง ฐรินดา อรุณเมือง   ม. 2/12 20        
19 1469900745480 33046 นาย วชิรวัตติ์ บุญมาพบ   ม. 4/10 8        
20 1319800493234 33198 นาย ชลสิทธิ์ โพธิ์ดนัย   ม. 4/13 3        
21 1319800502225 33206 นาย ภาสกร นักรบ   ม. 4/13 4        
22 1319800472512 32612 นางสาว น้ำผึ้ง บุษบา   ม. 5/1 28        
23 1319800457785 32552 นาย แทนตะวัน สีน้ำเงิน   ม. 5/3 14        
24 1319800444101 34850 นางสาว ศรัณย์พร ฉิมงาม   ม. 5/5 39