รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร (0885809119)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 27/09/2023   จำนวนนักเรียน 24 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800550432 34640 เด็กชาย ธนทัต เกรียมไธสง   ม. 2/9 3        
2 1319800531284 33973 เด็กชาย ชนกชนม์ สนรัมย์   ม. 3/11 2        
3 1319800514037 34005 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ดวงจันทร์   ม. 3/11 32        
4 1319800507201 34011 เด็กหญิง ไอริสา บุญเกิด   ม. 3/11 38        
5 1319800494257 33229 นางสาว สุกฤตยา บุญมี   ม. 4/6 25        
6 1319800462801 32414 นางสาว พิชชานันท์ เขตรัมย์   ม. 5/1 9        
7 1319800463572 32485 นางสาว กรทิพย์ สุวรรณรัมย์   ม. 5/1 14        
8 1319800460085 32583 นางสาว มนัสนันท์ จันทร์สองสี   ม. 5/1 27        
9 1319800465923 32565 นางสาว กัญญาภัค หาลี   ม. 5/3 29        
10 1319800453500 32525 นางสาว กฤติยาณี จำปาดี   ม. 5/4 17        
11 1319800453437 32566 นางสาว จารุภา สุขเพ็ชร   ม. 5/4 20        
12 1319800465681 32587 นางสาว อรวรรณ เปรือรัมย์   ม. 5/4 22        
13 1319800454603 32456 นางสาว ภัทรนันท์ ฉิมกุล   ม. 5/6 15        
14 1319800448867 32465 นางสาว อภิชญา บำเพ็ญบุญ   ม. 5/6 16        
15 1319800447852 32571 นางสาว ทิติกานต์ เหลวกูล   ม. 5/6 21        
16 1319800470439 32581 นางสาว พิมลวรรณ จันทร์แจ่มภพ   ม. 5/6 22        
17 1319901051920 32368 นางสาว ธนัญญา เคนน้ำเที่ยง   ม. 5/11 12        
18 1305300008805 32445 นางสาว ชนาพร เบียดกลาง   ม. 5/11 19        
19 1199901081961 32527 นางสาว จิราภรณ์ ครจำนงค์   ม. 5/11 24        
20 1319800471044 32537 นางสาว พรพิมล ดีสวัสดิ์   ม. 5/11 25        
21 1319800470234 32541 นางสาว วชิรญาณ์ นาราช   ม. 5/11 26        
22 1319800451591 32542 นางสาว วราภรณ์ หลวงศรีสงคราม   ม. 5/11 27        
23 1319800454697 32746 นางสาว อุบลวรรณา การัมย์   ม. 5/11 33        
24 1319800465290 34907 นางสาว นวรัตน์ กุดสารี   ม. 5/11 36