รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางกมลวรรณ อู่วิเชียร (0861875131)

            2. นายกันติพัฒน์ กันชัย (0880771353)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 46 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800593719 34933 เด็กชาย ยศภัทร วรรณสุข   ม. 1/1 8        
2 1319800569532 34934 เด็กชาย รพีพล สีหราช   ม. 1/1 9        
3 1319800566819 34936 เด็กชาย วีรภัทร วุฒสันเทียะ   ม. 1/1 11        
4 1319800584582 34978 เด็กชาย พีรัชชัย จันทร์นพคุณ   ม. 1/2 13        
5 1319800565367 35209 เด็กชาย ดนัยณัฐ โสมโสภา   ม. 1/8 4        
6 1139800163325 35214 เด็กชาย นพนนท์ พวงพันธ์   ม. 1/8 9        
7 1200901564059 35215 เด็กชาย นิติภูมิ พรมนิล   ม. 1/8 10        
8 1209601616396 35259 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ตอพิมาย   ม. 1/9 14        
9 1209702539613 35296 เด็กชาย พิฐพศิน ทรัพย์สิน   ม. 1/10 11        
10 1319800573572 35317 เด็กหญิง พชรมน นิลพยัคฆ์   ม. 1/10 32        
11 1307200045883 35324 เด็กหญิง ศิริกัญญา รัตนตระกูลเดชา   ม. 1/10 39        
12 1319800590442 35473 เด็กชาย ชยพัทธ์ สงกูล   ม. 1/15 2        
13 1319800577683 35485 เด็กชาย ศุภชัย เดชประเสริฐ   ม. 1/15 14        
14 1319800553750 34518 เด็กชาย กิตตินันท์ แจ้งกลาง   ม. 2/6 1        
15 1309903642402 34528 เด็กชาย เนติพงษ์ เสาวกูล   ม. 2/6 11        
16 1319800556341 34535 เด็กชาย วงศพัทธ์ พ้องงูเหลือม   ม. 2/6 18        
17 1319800559081 34541 เด็กชาย อนุชา รักษา   ม. 2/6 24        
18 1259500128353 34616 เด็กชาย วรวัฒน์ สุริยาเย็น   ม. 2/8 19        
19 1319800555370 34617 เด็กชาย วัชรพงษ์ พึ่งประสพ   ม. 2/8 20        
20 1139600524910 34628 เด็กหญิง บุญญาพร สนสี   ม. 2/8 31        
21 1319901197100 33589 เด็กชาย อนวัช ปะกะตัง   ม. 3/1 18        
22 1209702378725 33939 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ สนิทศรี   ม. 3/10 8        
23 1319800520860 33947 เด็กหญิง กัลยาภัสร์ ธรรมรัตนารมย์   ม. 3/10 17        
24 1749700153705 35561 นาย ธนวัฒน์ กิจการ   ม. 4/6 13        
25 1319800484332 35566 นาย วีรชัย ทองตีบ   ม. 4/6 18        
26 1319800496292 35570 นางสาว ญาดาวดี คำแคว้น   ม. 4/6 33        
27 1309903375731 32993 นาย กฤติพัฒน์ คุ้มครอง   ม. 4/9 2        
28 1318700061846 32965 นาย ศุภโชค ประทุมเขต   ม. 4/10 1        
29 1207500030050 34851 นางสาว สฤตกมล พันละวัน   ม. 5/5 40        
30 1319800447488 32291 นางสาว จิดาภา เทียนวรรณ   ม. 5/9 11        
31 1319800444284 32323 นางสาว ชฎาพร สีผักแว่น   ม. 5/9 13        
32 1319901046845 32347 นางสาว ไอญาดา เกิดประโคน   ม. 5/9 25        
33 1449900809127 34893 นางสาว สุมัญฑิตรา ชิณช้าง   ม. 5/9 39        
34 1319800458498 32536 นางสาว ปิ่นมณี เกิดนารี   ม. 5/10 33        
35 1319800455456 32287 นางสาว กฤติยา หลงศรีภูมิ   ม. 5/12 11        
36 1309903308570 32296 นางสาว ธัญชนก อั้นภักดี   ม. 5/12 14        
37 1319800455871 32299 นางสาว ภัคธีมา สนแจ้ง   ม. 5/12 15        
38 1309903334660 32534 นางสาว นันทิชา จำนงค์นอก   ม. 5/12 19        
39 1319800473900 34762 นางสาว ขวัญสิริ มาสันเทียะ   ม. 5/12 20        
40 1319300054398 34763 นางสาว จารุวรรณ เทียมศักดิ์   ม. 5/12 21        
41 1103703969153 34765 นางสาว พิชชานันท์ เนียมจิตร   ม. 5/12 23        
42 1317600017186 31849 นางสาว ปริญาณัฏฐ์ แก้วผลึก   ม. 6/2 12        
43 1118700072831 34102 นางสาว ณัฐฐินันท์ นิลรักษา   ม. 6/2 32        
44 1319800436443 31695 นาย ภูวนัย ผาสุขทรง   ม. 6/9 10        
45 1319900983365 31663 นางสาว ณัฏฏปภัส เกิดประโคน   ม. 6/10 14        
46 1318500027539 31769 นางสาว สิรีธร กุรัมย์   ม. 6/10 24