รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������� ��������������� (Line Danc)

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวธชาษร รงรองเกษม (0918324524)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 23 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800569745 34931 เด็กชาย ปลิพัฒน์ ศิริโชติ   ม. 1/1 6        
2 1319901281909 34946 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ นิเรียงรัมย์   ม. 1/1 21        
3 1319800592771 34952 เด็กหญิง ปิยะนันท์ ม่วงสิน   ม. 1/1 27        
4 1319800586836 34955 เด็กหญิง พิมพ์ระวี พินิจพันธ์   ม. 1/1 30        
5 1319800567696 34963 เด็กหญิง หทัยภัทร ระมัง   ม. 1/1 38        
6 1319800580676 34964 เด็กหญิง อภัสรา เต้นปักษี   ม. 1/1 39        
7 1110301493003 34974 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ หอมโลก   ม. 1/2 9        
8 1103704487004 35323 เด็กหญิง วรันยา พินาศภัย   ม. 1/10 38        
9 1318500037712 34403 เด็กชาย ธนพัฒน์ เณรเกิด   ม. 2/3 6        
10 1319800563852 34425 เด็กหญิง บุญญิศา หรรษาวงศ์   ม. 2/3 28        
11 1318300022983 34427 เด็กหญิง พลอยไพลิน คลังประโคน   ม. 2/3 30        
12 1319800542375 34432 เด็กหญิง วรกานต์ โค่นถอน   ม. 2/3 35        
13 1319800555035 34500 เด็กหญิง ณิชานันท์ แข่งขัน   ม. 2/5 23        
14 1319800548357 34509 เด็กหญิง วรนุช ภักดีนรินทร์   ม. 2/5 31        
15 1119902439036 35667 เด็กหญิง วรวรรณ แพ่งสุวรรณ์   ม. 2/5 40        
16 1319800540585 34596 เด็กหญิง ฉันทพันธุ์ ณ รังศรี   ม. 2/7 39        
17 1319800486912 33006 นาย สิทธิชัย อินทรวิเชียร   ม. 4/13 2        
18 1319800482500 33182 นางสาว นันทิกานต์ เนียมหัตถี   ม. 4/13 13        
19 1103704184273 33292 นางสาว กวีพระจันทร์ จันทร์เพื่อน   ม. 4/13 17        
20 1319800487293 33383 นางสาว ปณิศา เจริญดี   ม. 4/13 19        
21 1730701027926 33416 นางสาว ณัชชา กุโนรัมย์   ม. 4/13 21        
22 1318300015294 34827 นาย อธิชนม์ สุดสายเนตร   ม. 5/4 12        
23 1319901063812 35665 นางสาว ธิดารัตน์ น้อยนิล   ม. 5/14 39