รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายสิงหา สื่อกลาง (0815492582)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 35 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800572703 35056 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ จันทร์แจ่มภพ   ม. 1/4 11        
2 1319800564573 35058 เด็กชาย พีรภัทร สิงหาระโท   ม. 1/4 13        
3 1209702529863 35062 เด็กชาย ศิวกร สังข์ทองหลาง   ม. 1/4 17        
4 1319800583811 35099 เด็กชาย นวพรรษ พินิจอักษร   ม. 1/5 14        
5 1319901324942 35166 เด็กชาย กรวิชณ์ พุฒิษากุล   ม. 1/7 1        
6 1319800590833 35168 เด็กชาย กิตติพงศ์ บำเพ็ญพงษ์   ม. 1/7 3        
7 1308400037192 35179 เด็กชาย พลศรุต ดวงนิล   ม. 1/7 14        
8 1199901280149 35265 เด็กหญิง เฌอกาญจน์ จีนฉายยา   ม. 1/9 20        
9 1319901307614 35283 เด็กหญิง สิริพิชชา บุญชิต   ม. 1/9 38        
10 1319901266136 35354 เด็กหญิง พจมาน พรมกล่ำ   ม. 1/11 29        
11 1317600021281 35433 เด็กชาย กิตติชัย สนแสง   ม. 1/14 2        
12 1319800566703 35445 เด็กชาย รชต รักมณี   ม. 1/14 14        
13 1319800592135 35479 เด็กชาย ระวิพล สนรัมย์   ม. 1/15 8        
14 1319800578574 35487 เด็กหญิง กุลลดา อ่อนศิลา   ม. 1/15 16        
15 1319800569974 35504 เด็กหญิง พุทธิพร ปานกลาง   ม. 1/15 33        
16 1101000301238 35505 เด็กหญิง ภัคจิรา ชมภูคำ   ม. 1/15 34        
17 1300501119715 34345 เด็กหญิง พิชญานี คำกลาง   ม. 2/1 28        
18 1319800540330 34544 เด็กหญิง กิติยาพร สมประสงค์   ม. 2/6 27        
19 1319800537878 34573 เด็กชาย ภาณุ วิเศษพันธ์   ม. 2/7 16        
20 1139600518324 34652 เด็กชาย อานุภาพ ยินดีชาติ   ม. 2/9 15        
21 1319800520339 33864 เด็กชาย บุริศร์ พันอุไร   ม. 3/8 13        
22 1319800507146 33882 เด็กหญิง ฐิรญา เหลืองกระโทก   ม. 3/8 30        
23 1319800522595 33883 เด็กหญิง ณัฐณิชา ภักดีนรินทร์   ม. 3/8 31        
24 1319800523923 33886 เด็กหญิง พิชญธิดา ประดิษฐวงศ์   ม. 3/8 34        
25 1319800529034 33888 เด็กหญิง ลีอาน่า ฟ๊อก   ม. 3/8 35        
26 1319800525861 34013 เด็กชาย กำพล เเกกูล   ม. 3/12 2        
27 1679900683288 33235 นาย จอมพล บัวนาค   ม. 4/1 10        
28 1309903408973 33236 นาย ไชยพัทธ์ ทวีกิตพฤกษ์   ม. 4/1 11        
29 1309903431720 33241 นาย ธนภัทร ยามมา   ม. 4/1 13        
30 1209702270525 35580 นาย ชยังกูร วินทะไชย   ม. 4/7 14        
31 1318300019958 33081 นาย ปลื้มปรีดี เทพนรินทร์   ม. 4/11 9        
32 1319901096583 33091 นางสาว กัญญาณัฐ เชื้อมาก   ม. 4/12 29        
33 1319800475821 33223 นางสาว นภัสรวี ภาพยนตร์   ม. 4/13 15        
34 1319901138952 33373 นางสาว กฤติกา ดุริยะวิจิตร   ม. 4/14 12        
35 1319800449758 32450 นางสาว นงนภัส ภาพยนตร์   ม. 5/14 19