รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายประเสริฐ สุขจันทร์ (0872605608)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 43 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800588936 35320 เด็กหญิง ภัควรัญชน์ วิทย์ศลาพงษ์   ม. 1/10 35        
2 1100202022339 35364 เด็กหญิง สิตานันท์ พุทธานุ   ม. 1/11 39        
3 1319800569877 35458 เด็กหญิง พิมจัน จิตตริยพงศ์   ม. 1/14 27        
4 1740101120691 35463 เด็กหญิง วราภรณ์ ลือเลื่อง   ม. 1/14 32        
5 1103200150723 34510 เด็กหญิง วรัญญา มาปัด   ม. 2/5 32        
6 1319800553351 34583 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เทพรักษา   ม. 2/7 26        
7 1319800551111 34584 เด็กหญิง ชนาภรณ์ ภู่ห้อย   ม. 2/7 27        
8 1319800533155 34624 เด็กหญิง จรวยพร ชำนาญทาง   ม. 2/8 27        
9 1319800515823 33650 เด็กหญิง สุพรรษา ทานะมัย   ม. 3/2 36        
10 1319800512875 34219 เด็กหญิง วนิดา จีนพันธ์   ม. 3/5 39        
11 1319800520291 33813 เด็กชาย กิตติพงษ์ แพ่งนคร   ม. 3/7 2        
12 1319800531691 33815 เด็กชาย ธนชัย บุญพิรุณ   ม. 3/7 4        
13 1319800521327 33840 เด็กหญิง ณันฑญา ภู่ห้อย   ม. 3/7 29        
14 1319800466971 33033 นาย กิตติพงศ์ คงพลปาน   ม. 4/1 5        
15 1319800476216 35516 นางสาว กฤติมา เพิ่มพูล   ม. 4/2 30        
16 1319800478944 35524 นางสาว สายธาร นิยมชาติ   ม. 4/2 37        
17 1209702312503 35525 นางสาว สาริศา ศรีผดุง   ม. 4/2 38        
18 1479900762023 33413 นางสาว กมลวรรณ ทิพย์อักษร   ม. 4/5 32        
19 1103100929451 33227 นางสาว พิจิตรา จันทร์เปล่ง   ม. 4/7 26        
20 1311700053022 33271 นางสาว อรทัย หาญปัญญา   ม. 4/7 27        
21 1319800466741 35602 นางสาว นฤมล มีแย้มภักดิ์   ม. 4/8 35        
22 1319800490731 33011 นางสาว ฉันท์ชนิต ธรรมสูตร   ม. 4/9 19        
23 1319800479436 35609 นางสาว ศิริลักษณ์ เชียงบาล   ม. 4/9 38        
24 1319800479304 35632 นางสาว สิริรัตน์ โสระแสน   ม. 4/13 28        
25 1319300064202 35634 นางสาว กัญญารัตน์ ขิงรัมย์   ม. 4/13 30        
26 1319800482631 35639 นางสาว กชพร ชิงภักดี   ม. 4/13 35        
27 1319800479096 35644 นางสาว จอมขวัญ ดำเสนา   ม. 4/14 23        
28 1319800454875 32467 นางสาว อัญชลิตา เนตรมณี   ม. 5/1 13        
29 1318500031200 32500 นางสาว ภัทรวดี มั่นคง   ม. 5/1 16        
30 1319800454123 34801 นาย ศิริรัตนพล ขำวงค์   ม. 5/2 7        
31 1101700388395 32533 นางสาว นริศรา แสงทอง   ม. 5/4 18        
32 1319901074261 32595 นาย ธิมานนท์ ศิริถาวรวงศ์   ม. 5/6 7        
33 1319800459141 34924 นาย รัชชานนท์ สเปนซ์   ม. 5/6 13        
34 1319800448794 32698 นางสาว ริสา แล่เฉอะ   ม. 5/6 30        
35 1319800463254 32693 นางสาว ธิดารัตน์ มาประจวบ   ม. 5/8 24        
36 1319800454794 34888 นางสาว ทอฝัน ดวงนิล   ม. 5/8 35        
37 1309903318117 32326 นางสาว ญาดา ศรีไชโยรักษ์   ม. 5/11 11        
38 1311700052387 34909 นางสาว สุดารัตน์ วิเศษพันธุ์   ม. 5/11 38        
39 1319800422141 31791 นางสาว กมลชนก แป้นทอง   ม. 6/4 11        
40 1319800438870 32125 นาย ปิติพัฒน์ แวงดงบัง   ม. 6/6 8        
41 1319800434181 31648 นาย กฤษฎา ศิลาเกษ   ม. 6/8 1        
42 1119902207691 34179 นาย เอกลักษณ์ เนตรพะเนาว์   ม. 6/8 35        
43 1318500029019 31739 นาย วิรุฬห์ ดีนอก   ม. 6/9 17