รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร (0870463819)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800588201 35002 เด็กหญิง สิริชญา ดัสกร   ม. 1/2 37        
2 1129701502164 35172 เด็กชาย ธนากร จำปา   ม. 1/7 7        
3 1319800571871 35188 เด็กหญิง กรรณิกา ประวัติพร   ม. 1/7 23        
4 1319800593450 35190 เด็กหญิง ขวัญจิรา ฉิมกูล   ม. 1/7 25        
5 1319800584825 35191 เด็กหญิง จันทรปภา ไพรพนม   ม. 1/7 26        
6 1319800587174 35192 เด็กหญิง ฐิติชญา จำเนียรกุล   ม. 1/7 27        
7 1319800569354 35196 เด็กหญิง นพเก้า หาญปัญญา   ม. 1/7 31        
8 1319800564921 35197 เด็กหญิง นภัสกร ขำวงค์   ม. 1/7 32        
9 1319800563615 35198 เด็กหญิง ปฐมาพร สำรวจวงค์   ม. 1/7 33        
10 1319800585279 35199 เด็กหญิง ปลายฟ้า วรรณรักษ์   ม. 1/7 34        
11 1319800576059 35203 เด็กหญิง เยาวภา สับปศรี   ม. 1/7 38        
12 1319800584141 35204 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศรีมะเรือง   ม. 1/7 39        
13 1319800580811 35205 เด็กหญิง อัยนา ชาญนุวงศ์   ม. 1/7 40        
14 1319800591198 35230 เด็กหญิง ธนภรณ์ พันธ์ถวิล   ม. 1/8 25        
15 1319800592348 35237 เด็กหญิง ลลิดา โพธิทัก   ม. 1/8 32        
16 1319800576083 35238 เด็กหญิง ลัดดาวรรณ ชูคงคา   ม. 1/8 33        
17 1319800580731 35239 เด็กหญิง วิกานดา ดุจจานุทัศน์   ม. 1/8 34        
18 1319800581265 35244 เด็กหญิง อภิชญา วิเสโส   ม. 1/8 39        
19 1319800588910 35501 เด็กหญิง ปาริสา สังฆวาที   ม. 1/15 30        
20 1319800534488 34629 เด็กหญิง ปาลิตา สิงห์วงค์   ม. 2/8 32        
21 1319800552516 34631 เด็กหญิง ภาวิกา มาตา   ม. 2/8 34        
22 1319800562589 34633 เด็กหญิง วราภรณ์ เกษมศรีวิทยา   ม. 2/8 36        
23 1319800554497 34635 เด็กหญิง สุกฤตา ภควรัตนโชต   ม. 2/8 38        
24 1319800524644 33699 เด็กชาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ์   ม. 3/4 8        
25 1100703941795 33918 เด็กหญิง บัวบูชา ชวาฤทธิ์   ม. 3/9 27