รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายกมล กุมผัน (0879587985)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 20 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800541514 34560 เด็กชาย กันยา ยินดีรส   ม. 2/7 3        
2 1309701333611 34563 เด็กชาย จักรกฤษณ์ การถาง   ม. 2/7 6        
3 1319800552834 34567 เด็กชาย ธนวัต มาตา   ม. 2/7 10        
4 1319901200577 34686 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สีขอน   ม. 2/10 9        
5 1319800432057 31731 นาย เดชตระกูล เสาวโร   ม. 6/3 2        
6 1409903351474 31955 นาย ธนนท์ ปิ่นทอง   ม. 6/3 7        
7 1629400025494 34113 นาย ทัดเทพ เรืองผล   ม. 6/3 10        
8 1319800410126 31807 นางสาว ปาริชาติ เดชบุญ   ม. 6/3 17        
9 1319800417830 31811 นางสาว เมธาพร จรเอ้กา   ม. 6/3 18        
10 1319800440751 31840 นางสาว ฉัตรชฎาพร ยอดสำโรง   ม. 6/3 21        
11 1319800416698 31855 นางสาว มัทยาวัทน์ ศิริสวัสดิ์   ม. 6/3 24        
12 1319800441455 31861 นางสาว อริสรา ศรีบุษย์   ม. 6/3 26        
13 1104200449673 31971 นางสาว ชนัญญา เทียนทอง   ม. 6/3 28        
14 1319800424291 31796 นางสาว ชญานันท์ นิวาสรัมย์   ม. 6/6 11        
15 1319800423350 31883 นางสาว กัญญารัตน์ กล้าเมืองกลาง   ม. 6/6 13        
16 1319800415624 31894 นางสาว พิมพ์มาดา เชื้อกลางธนวัชร์   ม. 6/6 14        
17 1319800441722 31937 นางสาว ปัทมาภรณ์ ผลพรต   ม. 6/6 16        
18 1100703631087 34148 นางสาว ปกีรนัม อาญาเมือง   ม. 6/6 32        
19 1302401034442 34149 นางสาว พลอยชยา พลแสน   ม. 6/6 33        
20 1101801352965 31720 นางสาว พัฐสุดา ขวัญกิจพิริยะ   ม. 6/9 32