รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี (0853025179)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 22 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800571057 35069 เด็กหญิง กันตนา บุญรอด   ม. 1/4 24        
2 1319800585325 35182 เด็กชาย ภูมินทร์ จำปาหวาย   ม. 1/7 17        
3 1319800570603 35185 เด็กชาย อนุชิต พิษพรม   ม. 1/7 20        
4 1319800579333 35189 เด็กหญิง กฤตพร แสนเดช   ม. 1/7 24        
5 1349700401061 35194 เด็กหญิง ณิชาภัทร โฮเม   ม. 1/7 29        
6 1749901254339 35200 เด็กหญิง พรรณปพร กองสำลี​   ม. 1/7 35        
7 1319800576989 35202 เด็กหญิง มณฑกาญจน์ อาจทวีกุล   ม. 1/7 37        
8 1319800544815 34329 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันคำ   ม. 2/1 12        
9 1319800538505 34337 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ธรรมวงศ์   ม. 2/1 20        
10 1199901218745 34546 เด็กหญิง ณัฎฐริกา พรมศิริ   ม. 2/6 29        
11 1319800550203 34550 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา โล่ห์นารายณ์   ม. 2/6 33        
12 1319800538211 34552 เด็กหญิง ภาวินี จัตุกูล   ม. 2/6 35        
13 1319800544408 34744 เด็กหญิง นฐพร ภาพยนต์   ม. 2/11 27        
14 1319800509076 33588 เด็กชาย อธิชาติ จันทะลาสา   ม. 3/1 17        
15 1319800520606 33714 เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข   ม. 3/4 22        
16 1319800527830 34912 เด็กหญิง พิมพ์ไพลิน ประถมบุตร   ม. 3/5 40        
17 1319800527112 33881 เด็กหญิง ชญาดา ไชยปัน   ม. 3/8 29        
18 1319901154800 33884 เด็กหญิง นภัสสร สุวรรณโชติ   ม. 3/8 32        
19 1319800479118 35610 นาย พายุ ฉิมพาลี   ม. 4/10 15        
20 1319800452082 33192 นางสาว อุบลวรรณ ขาวรัมย์   ม. 4/13 14        
21 1319800443270 34865 นาย ทักษ์ดนัย ภู่รบ   ม. 5/7 12        
22 1209301149261 31943 นางสาว อภิญญา เพชรรัตน์   ม. 6/5 21