รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน (0890563515)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 21 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800578922 35157 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ ทองชุมแสง   ม. 1/6 32        
2 1311800060772 35161 เด็กหญิง ศิวพร แจ่มจันทร์หาญ   ม. 1/6 36        
3 1319800587930 35480 เด็กชาย รัฐศาสตร์ นกเอี้ยง   ม. 1/15 9        
4 1319901218816 34324 เด็กชาย ประภวิษณุ์ อยู่แท้กูล   ม. 2/1 7        
5 1317600020691 34397 เด็กหญิง อินทรานี พลล้ำ   ม. 2/2 40        
6 1319800542707 34222 เด็กชาย คณินพิสุทธิ์ พิลาศเอมอร   ม. 2/12 1        
7 1309903595510 34225 เด็กชาย ธนากร ศิลปสาย   ม. 2/12 4        
8 1319800551226 34231 เด็กชาย รงค์พชร สีดาพล   ม. 2/12 10        
9 1529902382618 34235 เด็กชาย สรัล อู่วิเชียร   ม. 2/12 14        
10 1319800561884 34258 เด็กชาย ชนาธิป สว่างรัตน์   ม. 2/13 1        
11 1319800559049 34260 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ขำเอนก   ม. 2/13 3        
12 1319800555795 34261 เด็กชาย แทนคุณ สวัสดิ์พูน   ม. 2/13 4        
13 1319800551609 34262 เด็กชาย ธนกฤต ปรานกระโทก   ม. 2/13 5        
14 1319800562767 34263 เด็กชาย นรินทร นรัฐกิจ   ม. 2/13 6        
15 1319800538271 34265 เด็กชาย พชรพล ริมสีสุข   ม. 2/13 8        
16 1319800554560 34268 เด็กชาย วิชาญ เยียวรัมย์   ม. 2/13 11        
17 1319800550297 34272 เด็กชาย อศิวรา ลีประโคน   ม. 2/13 15        
18 1319800479738 33571 นาย ปัณณวัฒน์ จรเอ้กา   ม. 4/7 11        
19 1319800464978 32461 นางสาว วรกมล เขตต์รัมย์   ม. 5/1 12        
20 1319800415331 31712 นางสาว ทิพย์สุดา วงษาวิเศษ   ม. 6/10 17        
21 1319800427584 34183 นางสาว เบญจมาศ ศรีระชาติ   ม. 6/10 31