รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายประมวล บุญหลาย (0992022929)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 10 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800568790 35175 เด็กชาย นัฐวุฒิ วิเศษทรัพย์   ม. 1/7 10        
2 1319800574951 35176 เด็กชาย ปภาวิน อิ่มสุข   ม. 1/7 11        
3 1319800560110 34683 เด็กชาย พชรพล ประชิดครบุรี   ม. 2/10 6        
4 1319800548128 34687 เด็กชาย ภูผา ชัยเสนา   ม. 2/10 10        
5 1103704413469 34688 เด็กชาย วชิรวิทย์ ตันนา   ม. 2/10 11        
6 1101801570806 34745 เด็กหญิง ปาริฉัตร สวัสดิ์พูน   ม. 2/11 28        
7 1319800483077 35514 นาย กิตติ แป้นชุมแสง   ม. 4/2 11        
8 1339900820717 31818 นาย กิตติพงศ์ บุรินทร์ประโคน   ม. 6/5 3        
9 1311800056805 31912 นาย ณัฏฐนันท์ มีแย้มภักดิ์   ม. 6/5 5        
10 1319800430739 31923 นาย สุรัตนรัฐ นาราช   ม. 6/5 7